ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΙ"
ΕΟΡΤΑΖΕΙ 8 ΜΑΪΟΥ ΚΑΙ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος β'.
Ἀπόστολε Χριστῷ τῷ Θεῷ ἠγαπηπημένε, ἐπιτάχυνον, ῥῦσαι λαὸν ἀναπολόγητον, δέχεταί σε προσπίπτοντα, ὁ ἐπιπεσόντα τῷ στήθει καταδεξάμενος· ὃν ἱκέτευε, Θεολόγε, καὶ ἐπίμονον νέφος ἐθνῶν διασκεδάσαι, αἰτούμενος ἡμῖν εἰρήνην, καὶ τὸ μέγα ἔλεος.

ΕΟΡΤΑΖΕΙ 

  8 ΜΑΪΟΥΙωάννου του Θεολόγου, Σύναξις της αγίας κόνεως της εκπορευομένης εκ του τάφου του Ιωάννου του Θεολόγου. (Συναξάρι)
26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥΜετάστασις Ιωάννου του Θεολόγου. (Συναξάρι)
_______________________________________________
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο Ναός ανοικοδομήθηκε εκ βάθρων, στον ίδιο τόπο όπου βρισκόταν ο παλαιός ναός, δαπάνη της αοιδίμου Λεμονιάς Χρ. Πουλερέ (το γένος Πυλέρη).

Εγκαινιάστηκε από τον μακαριστό Μητροπολίτη Χίου κυρό Διονύσιο τον Δ' την 13η Ιουλίου 1996.
_______________________________________________

Φωτογραφικά στιγμιότυπα

Μάιος 2009
Σεπτέμβριος 2009
Σεπτέμβριος 2010

Δεν υπάρχουν σχόλια: