Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2011

Ὁ Ἅγιος παπα-Νικόλας Πλανᾶς

Ἀπολυτίκιον 
Ἦχος ἅ’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Τὰς τοῦ πλάνου παγίδας ἐκφυγῶν, ἱερώτατε, ἀπλανῶς ἐπορεύθης διὰ βίου, πατὴρ ἠμῶν, Νικόλαε ἀοίδιμε Πλανᾶ, οὐράνια χαρίσματα λαβῶν, ἀγρυπνίαις καὶ νηστείαις, ἱερουργῶν ὁσίως τῷ Κυρίω σου. Ὅνπερ καθικετεύων ἐκτενῶς, Νάξιον ἱεράτευμα, πρέσβευε δωρηθῆναι καὶ ἠμὶν τὸ θεῖον ἔλεος. 

Κοντάκιον 
Ἦχος βαρύς. Ἐπὶ τοῦ ὅρους μετεμορφώθης.
Ἐν παντὶ ἔθνει, καιρῶ καὶ χρόνω Θεὸς ἀμάρτυρον οὐκ ἀφῆκεν Αὐτοῦ τὴν θείαν δόξαν καὶ τὴν θειότητα? τοὺς δὲ ὄντας ἁγίους ἐν τὴ γῆ αὐτοῦ καὶ Πλανᾶν τὸν Νικόλαον ἐδόξασε? καὶ ἠμὶν ἐδωρήσατο πρεσβευτήν, πατέρα καὶ θερμὸν ἐν ἀναγκαις ἀντιλήπτορα. 

Μεγαλυνάριον 
Χαίροις, τοῦ Προδρόμου δοῦλος πιστός, τῶν ἀγρυπνιῶν τὲ ὁ ἐργάτης ὁ θαυμαστός, χαίροις, ἐκκλησίας προφήτου Ἐλισσαίου τὸ σέμνωμα καὶ δόξα, πάτερ Νικόλαε!


Διαβάστε:

Δεν υπάρχουν σχόλια: