Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2011

Απολυτίκιο Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου

Ψάλλει ο αρχ. π. Νικόδημος Καβαρνός 
Ἀπολυτίκιον Ἦχος α' 
Ὁ ποιμενικὸς αὐλὸς τῆς θεολογίας σου, τὰς τῶν ῥητόρων ἐνίκησε σάλπιγγας· ὡς γὰρ τὰ βάθη τοῦ Πνεύματος ἐκζητήσαντι, καὶ τὰ κάλλη τοῦ φθέγματος προσετέθη σοι. Ἀλλὰ πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, Πάτερ Γρηγόριε, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: