Δευτέρα, 7 Μαΐου 2012

Ανάσταση στην Καλλιμασιά (φωτο)

"Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ"
Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς Χίου. Πάσχα 2012 μ.Χ. Χριστός Ανέστη!
«Δεῦτε λάβετε φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτός 
καί δοξάσατε Χριστόν τόν Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν»
 
« Τὴν Ἀνάστασίν σου Χριστὲ Σωτήρ,
Ἄγγελοι ὑμνοῦσιν ἐν οὐρανοῖς,
καὶ ἡμᾶς τοὺς ἐπὶ γῆς καταξίωσον,
ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ σὲ δοξάζειν
»
« Καὶ ὑπὲρ τοῦ καταξιωθῆναι ἡμᾶς
τῆς ἀκροάσεως τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου,
Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν ἱκετεύσωμεν.
»
« Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, 
θανάτῳ θάνατον πατήσας 
καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωὴν χαρισάμενος.
 » 
Ο Χριστὸς ανεστήθη απὸ τους νεκρούς, 
αφού ενίκησε και κατήργησε τον θάνατο 
με το δικό του θάνατο επάνω στο Σταυρὸ 
κι έτσι εχάρισε σ' αυτοὺς που ήσαν θαμμένοι 
στα μνήματα την αιώνιο ζωή.

Christ is risen from the dead,
trampling down death by death
and granting life to those in the tombs.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: