Ἀπολυτίκιον Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἦχος α' Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Τρίτη 30 Ιουλίου 2013

Ημέρα Αιμοδοσίας την Κυριακή 4 Αυγούστου στην Καλλιμασιά

Βρείτε την εκδήλωση στο facebook και δηλώστε συμμετοχή.

Δείτε το ενημερωτικό βίντεο για τα 15 χρόνια παρουσίας και προσφοράς της Τράπεζας Αίματος.

Διαβάστε σχετικά (Ίδρυση-Κανονισμός-Δραστηριότητα) στη σελίδα-αφιέρωμα στην Τράπεζα Αίματος της Ενορίας μας.

Ενημερωτικό βίντεο για την Τράπεζα Αίματος Ενορίας Καλλιμασιάς


Ενημερωτικό σποτ για την 15άχρονη (1998-2013) παρουσία και προσφορά της Τράπεζας Αίματος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς Χίου (Τμήμα Αιμοδοσίας Ιδρύματος Πνευματικής και Κοινωνικής Διακονίας Καλλιμασιάς Χίου "Άγιος Αιμιλιανός ο Ομολογητής" της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου).

Πρόγραμμα ιερών ακολουθιών Αυγούστου 2013

ΕΝΟΡΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013
Διαβάστε το πρόγραμμα εδώ

Δευτέρα 22 Ιουλίου 2013

Απολυτίκια Αγίας Μαρκέλλης Χιοπολίτιδος

Ἦχος α’. Τοῦ λίθου σφραγισθέντος.

Τοῦ Κυρίου τοῖς νόμοις, καί τοῖς θείοις διδάγμασι, πειθομένη Μαρκέλλα καί ἀμέμπτως φυλάττουσα, τήν βίαν πτοηθεῖσα τοῦ πατρός, ὦ Νύμφη ἀκήρατε Χριστοῦ, ἐν τοῖς ὄρεσιν ηυλίζου, ἐν οἷς διώκων εὑρίσκει καί κτείνει σε∙ δόξα τῷ δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τῷ σε στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διά σοῦ, πᾶσιν ἱάματα.

Ἕτερα

Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.

Ο Εσπερινός στον Προφήτη Ηλία του Ανέμωνα

Στην πιο ψηλή κορυφή του Ανέμωνα, στον Προφήτη Ηλία, ανέβηκαν χθες Παρασκευή ενορίτες της Καλλιμασιάς και του Νεοχωρίου, για να τιμήσουν από κοινού τον Άγιο ένδοξο Προφήτη Ηλία τον Θεσβίτη. 

Κυριακή 21 Ιουλίου 2013

21 Ἰουλίου 2013 - Κυριακή Δ΄ Ματθαίου

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ἀριθμός 25
Κυριακή Δ΄ Ματθαίου
21 Ἰουλίου 2013
(Ρωμ. στ΄ 18 – 23)

«Τά ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας θάνατος,
τό δέ χάρισμα τοῦ Θεοῦ ζωή αἰώνιος»

Τρίτη 16 Ιουλίου 2013

Ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς. Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου.

Ἡ Ἐκκλησία εἰς τό πλαί­σι­ον τῆς ποι­μα­ντι­κῆς με­ρί­μνης Της δι­' ὅ­λον τόν πι­στόν Λα­όν, πα­ρα­κο­λου­θεῖ μέ ἰ­δι­αί­τε­ρον ἐν­δι­α­φέ­ρον καί βα­θύ­τα­τον αἴ­σθη­μα εὐ­θύ­νης καί τά ζη­τή­μα­τα τά ὁ­ποῖ­α κα­θη­με­ρι­νῶς ἀ­ντι­με­τω­πί­ζει τό εὐ­λα­βές ποί­μνι­όν Της. Εἰς τά ζη­τή­μα­τα αὐ­τά πρω­ταρ­χι­κήν θέ­σιν κα­τέ­χει ἐ­κεῖ­νο τῆς ἐρ­γα­σί­ας, κα­θ' ὅ­σον εἶ­ναι συν­δε­δε­μέ­νον, κα­τά τρό­πον ἄ­με­σον, μέ τό δι­καί­ω­μα τῆς δη­μι­ουρ­γι­κό­τη­τος, ἀλ­λά καί τοῦ βι­ο­πο­ρι­σμοῦ τῶν πο­λι­τῶν. Ἡ εὐ­αι­σθη­σί­α τῆς Ἐκ­κ­λη­σί­ας εἰς τόν το­μέα αὐ­τόν στη­ρί­ζε­ται εἰς τό θε­ό­πνευ­στον βι­βλί­ον τῆς Ἁ­γί­ας Γρα­φῆς, κα­τά τήν ὁ­ποί­αν ὁ Κύ­ρι­ος καί Θε­ός ἔ­δω­σεν εἰς τόν ἄν­θρω­πον τήν ἐν­το­λήν τοῦ ἐρ­γά­ζε­σθαι καί συγ­χρό­νως κα­τω­χύ­ρω­σεν τά ἐκ τῆς ἐρ­γα­σί­ας δι­και­ώ­μα­τά του : «εἴ τις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι, μηδέ ἐσθιέτω» (Β´ Θεσσαλ., γ´ 10).

Δευτέρα 15 Ιουλίου 2013

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΗΡΥΚΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΤΤΑ Ένας τρίχρονος αθλητής της πίστεως και η καλλιμάρτυς του Χριστού θαρραλέα μητέρα του

Μέσα στην πνευματική πανδαισία του αγιολογίου της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας διακρίθηκαν πολυάριθμες μορφές μαρτύρων, που προέρχονται από όλες τις κοινωνικές τάξεις και ηλικίες και θυσιάστηκαν για την αγάπη του Χριστού. Ανάμεσα σ’ αυτές ξεχωριστή θέση κατέχει μία θαρραλέα μητέρα με το τρίχρονο παιδί της. Ο λόγος για τους τιμώμενους στις 15 Ιουλίου Αγίους ενδόξους και αθλοφόρους μάρτυρες Κήρυκο και Ιουλίττα, που πρόσφεραν το αγνό και πολύτιμο αίμα τους για τον Ιησού Χριστό και τη σωτηριώδη διδασκαλία Του. 

Σάββατο 13 Ιουλίου 2013

14 Ἰουλίου 2013 - Κυριακή Ἁγίων Πατέρων

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
Ἀριθμός 24 
Κυριακή Ἁγίων Πατέρων 
14 Ἰουλίου 2013 
(Τίτ. γ΄ 8 – 1 5)

«Μανθανέτωσαν οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων 
προΐστασθαι...ἵνα μή ὦσιν ἄκαρποι»

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, 

Τετάρτη 10 Ιουλίου 2013

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο ΠΑΚΝΑΝΑΣ (1753 - 1771) Ο εν Αθήναις αθλήσας ένδοξος νεομάρτυς του Χριστού

Μέσα στη μακρόχρονη χριστιανική ιστορία της περιωνύμου και αγιοτόκου πόλεως των Αθηνών έζησαν αγιασμένες μορφές, οι οποίες διακρίθηκαν για το αγωνιστικό τους φρόνημα και την ακλόνητη πίστη τους στον Σωτήρα Χριστό. 

Δευτέρα 1 Ιουλίου 2013

Στιγμιότυπα από τη συγκομιδή της πατάτας στο μετόχι της Πλακιδιώτισσας στην Ευρετή

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από τη συγκομιδή της πατάτας στο κτήμα-μετόχι του Μοναστηριού της Πλακιδιώτισσας στην Ευρετή και της μεταφοράς 600 κιλών στα γεύματα αγάπης (συσσίτια) της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου. 

Μία ακόμη «ιεραποστολική» εκστρατεία ενός προτεσταντικού σωματείου

Σε συνέχεια προηγούμενων προγραμματισμένων δραστηριοτήτων της, η νεοπροτεσταντική οργάνωση «Ελληνική Ιεραποστολική Ένωση» διοργανώνει μία ακόμη ευρείας κλίμακας προσηλυτιστική δραστηριότητα, με την ονομασία«Ιησούς του Ναυή 6», το χρονικό διάστημα 24 Ιουλίου -1 Αυγούστου, στους νομούς Καβάλας, Δράμας και Σερρών, με τηδιανομή κειμένων της Καινής Διαθήκης, συνοδευομένων με προσηλυτιστικά έντυπα.
Η «Ελληνική Ιεραποστολική Ένωση», που ιδρύθηκε το τελευταίο τέταρτο του 20ού αιώνα, θεωρεί την Ορθόδοξη πίστη ως «πνευματικά δεσμά αιώνων», όπως η ίδια έχει δηλώσει στο παρελθόν.

Προκήρυξις κενών οργανικών θέσεων τακτικών Διακόνων

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Ι Σ

Ἔχοντες ὑπ’ ὄψει τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 37, παρ. 2, τοῦ Ν. 590/1977, «Περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» καί τῶν ἄρθρων 4, 5 καί 6 παρ. 1, β τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 230/2012 Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου «Περί Ἐφημερίων καί Διακόνων», προκειμένου νά πληρώσωμεν τάς κενάς ὀργανικάς θέσεις τακτικῶν Διακόνων τῶν Ἱερῶν Ναῶν

Ἁγ. Γεωργίου Βροντάδου
καί Ἁγ. Εὐστρατίου Θυμιανῶν

καλοῦμεν τούς βουλομένους καί ἔχοντας τά κανονικά καί νόμιμα προσόντα, ὅπως ἐντός μηνός ἀπό τῆς δημοσιεύσεως τῆς παρούσης ὑποβάλωσιν ἡμῖν τά ἀπαιτούμενα δικαιολογητικά διά τήν κατάληψιν τῶν ἀνωτέρω κενῶν θέσεων.

Ἐν Χίῳ τῇ 28ῃ Ἰουνίου 2013
Ὁ Μητροπολίτης

+ Ὁ Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν ΜΑΡΚΟΣ