Ἀπολυτίκιον Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἦχος α' Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΙ"
ΕΟΡΤΑΖΕΙ 8 ΜΑΪΟΥ ΚΑΙ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος β'.
Ἀπόστολε Χριστῷ τῷ Θεῷ ἠγαπηπημένε, ἐπιτάχυνον, ῥῦσαι λαὸν ἀναπολόγητον, δέχεταί σε προσπίπτοντα, ὁ ἐπιπεσόντα τῷ στήθει καταδεξάμενος· ὃν ἱκέτευε, Θεολόγε, καὶ ἐπίμονον νέφος ἐθνῶν διασκεδάσαι, αἰτούμενος ἡμῖν εἰρήνην, καὶ τὸ μέγα ἔλεος.

ΕΟΡΤΑΖΕΙ 

  8 ΜΑΪΟΥΙωάννου του Θεολόγου, Σύναξις της αγίας κόνεως της εκπορευομένης εκ του τάφου του Ιωάννου του Θεολόγου. (Συναξάρι)
26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥΜετάστασις Ιωάννου του Θεολόγου. (Συναξάρι)
_______________________________________________
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο Ναός ανοικοδομήθηκε εκ βάθρων, στον ίδιο τόπο όπου βρισκόταν ο παλαιός ναός, δαπάνη της αοιδίμου Λεμονιάς Χρ. Πουλερέ (το γένος Πυλέρη).

Εγκαινιάστηκε από τον μακαριστό Μητροπολίτη Χίου κυρό Διονύσιο τον Δ' την 13η Ιουλίου 1996.
_______________________________________________

Φωτογραφικά στιγμιότυπα

Μάιος 2009
Σεπτέμβριος 2009
Σεπτέμβριος 2010

Δεν υπάρχουν σχόλια: