Ἀπολυτίκιον Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἦχος α' Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2016

Τιμήθηκαν και φέτος οι αοίδιμοι Οικουμενικοί Πατριάρχες Ιωακείμ Β και Ιωακείμ Δ στη Χωριοκκλησιά της γενέτειράς τους, Καλλιμασιάς.

Την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2016 τιμήθηκε η μνήμη των Χίων αοιδίμων Οικουμενικών Πατριαρχών κυρών Ιωακείμ Β και Ιωακείμ Δ στη γενέτειρά τους Καλλιμασιά.

Εσπερινά κηρύγματα Σεβ. Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου


Ἐν Χίῳ τῇ 19ῃ Σεπτεμβρίου 2016
Μνήμη Τροφίμου & Σαββατίου μαρτύρων
            Πρωτ. 2001
Ἀριθμ.
            Διεκπ. 1092

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν εὐσεβῆ λαόν
τῆς  καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἐνταῦθα

Ομιλίες Σεβ. Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου για νέους

Ἐν Χίῳ τῇ 19ῃ Σεπτεμβρίου 2016
Μνήμη Τροφίμου & Σαββατίου μαρτύρων

Πρωτ. 2000
Ἀριθμ.
Διεκπ. 1091

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν εὐσεβῆ λαόν
τῆς  καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Εορτάζει ο Σύλλογος Ιεροψαλτών Χίου τον προστάτη του Άγιο Ρωμανό τον Μελωδό


Ἐν Χίῳ τῇ 19ῃ Σεπτεμβρίου 2016
Μνήμη Τροφίμου & Σαββατίου μαρτύρων
          Πρωτ. 2002
Ἀριθμ.
          Διεκπ. 1093

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ   ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
Τόν Ἱ­ε­ρόν Κλῆ­ρον
καί τόν εὐ­σε­βῆ λα­όν
τῆς κα­θ’ ἡ­μᾶς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως
Ἐν­ταῦ­θα

Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2016

11 Σεπτεμβρίου 2016 - Κυριακή πρὸ τῆς Ὑψώσεως

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
Ἀριθμὸς 37
Κυριακή πρὸ τῆς Ὑψώσεως
11 Σεπτεμβρίου 2016
(Ἰωάν. γ΄ 13-17)

Ὁ Χριστὸς δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ὄργανο κρίσεως καὶ κατακρίσεως τῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ ὄργανο σωτηρίας καὶ λυτρώσεως. Ὁ λόγος ἄλλωστε τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἀναφέρει μὲ ἔμφαση στὸ σημερινὸ Εὐαγγέλιο πώς «ὁ Θεὸς δὲν ἀπέστειλε τὸν Υἱόν Του, τὸν Χριστό, γιὰ νὰ κατακρίνει καὶ καταδικάσει τὸν κόσμο, ἀλλὰ γιὰ νὰ σωθεῖ ὁλόκληρος ὁ κόσμος δι᾿ αὐτοῦ».

Ὑποδοχή Κάρας τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Πλανᾶ

Ἐν Χίῳ τῇ 29ῃ Αὐγούστου 2016
Ἀποτομή Τιμίας Κεφαλῆς Ἁγ. Ἰωάννου Προδρόμου
 
         Πρωτ. 1.815
Ἀριθμ. 
        Διεκπ. 1.008
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

Ἐν Χίῳ τῇ 31ῃ Αὐγούστου 2016 
Ἡ κατάθεσις Ἁγίας Ζώνης Ὑπεραγίας Θεοτόκου
          Πρωτ. 1838 
Ἀριθμ.
          Διεκπ. 1019
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ