Ἀπολυτίκιον Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἦχος α' Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Κυριακή 26 Δεκεμβρίου 2010

ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ


Ἀπὸ τὰ Κοτύορα τοῦ Πόντου ἡ συνέχεια, μὲ τὰ Βυζαντινὰ κάλαντα σὲ ἦχο α´ καὶ ῥυθμὸ τετράσημο. Τὸ πρῶτο γράμμα κάθε στροφῆς σχηματίζει ἀλφαβητικὴ ἀκροστοιχίδα, καὶ τὸ σύνολο τῶν 24 στροφῶν, σχηματίζει τὸ ἱστορικὸ τῆς Γεννήσεως, συνοδευόμενο ἀπὸ παραλλαγὲς τῶν γνωστῶν μελωδικῶν φράσεων τε-ρι-ρεμ, ποὺ σύμφωνα μὲ τὸν Μεθόδιο Καισαρείας, συμβολίζουν τὸν ἀκατάπαυστο ὕμνο τῶν Χερουβὶμ στὸν Κύριο.(1)

Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2010

Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Ένας βοσκός προβάτων αναδεικνύεται ένθερμος ομολογητής πίστεως και ένδοξος μάρτυς Χριστού

Μέσα στο πολυάριθμο νέφος των μαρτύρων, που θυσιάστηκαν εκούσια για την αγάπη του Χριστού και που όλοι μαζί συνεφραίνονται στην άρρητη ομορφιά του Παραδείσου στον Ουρανό, ξεχωρίζει και ένας ένδοξος μάρτυς του 3ου μ.Χ. αιώνα από τα Μύρα της Λυκίας της Μικράς Ασίας. Ο λόγος για τον Άγιο ένδοξο μάρτυρα Θεμιστοκλή, που το βιοποριστικό του επάγγελμα ήταν βοσκός προβάτων, αλλά δεχόμενος τα νάματα της πίστεως από τους ευσεβείς γονείς του, βίωσε τις αλήθειες του Ευαγγελίου του Χριστού και αναδείχθηκε αργότερα ένθερμος ομολογητής της πίστεως στον ένα και αληθινό Θεό. 


Την εποχή όμως αυτή, ο βασιλιάς Δέκιος είχε εξαπολύσει σκληρούς διωγμούς εναντίον των χριστιανών για να εξαφανίσει τη χριστιανική πίστη και να επιβάλλει τη θρησκεία των ειδώλων. Γι’ αυτό και ο Δέκιος απέστειλε βασιλικό διάταγμα στον άρχοντα της Λυκίας Ασκληπιό, το οποίο όριζε, ότι πρέπει να συλληφθούν όλοι οι χριστιανοί. Ένα στρατιωτικό απόσπασμα στάλθηκε μάλιστα και στα βουνά για να αναζητηθούν και να συλληφθούν εκεί οι χριστιανοί βοσκοί.

Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2010

Άγιος Διονύσιος Αρχιεπίσκοπος Αιγίνης

Απολυτίκιο 
«Τῆς Ζακύνθου τόν γόνον καί Αἰγίνης τόν πρόεδρον, τόν φρουρόν τῆς Μονῆς τῶν Στροφάδων, Διονύσιον ἅπαντες, τιμήσωμεν συμφώνως οἱ πιστοί, βοῶντες πρός αὐτόν εἰλικρινῶς. Σαῖς λιταῖς τούς τήν σήν μνήμην ἐπιτελοῦντας, σῶσον καί βοώντας σοί, δόξα τῷ σέ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σέ στεφανώσαντι, δόξα τῷ δωρησαμένω σέ ἠμίν, πρέσβυν ἀκοίμητον».

Διαβάστε για το βίο του Αγίου Διονυσίου:


Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2010

Απολυτίκιο Αγίου Ελευθερίου

Ἱερέων ποδήρει κατακοσμούμενος, καὶ αἱμάτων τοῖς ῥείθροις ἐπισταζόμενος, τῷ Δεσπότῃ σου Χριστῷ μάκαρ ἀνέδραμες, Ἐλευθέριε σοφέ, καθαιρέτα τοῦ Σατᾶν. Διὸ μὴ παύσῃ πρεσβεύων, ὑπὲρ τῶν πίστει τιμώντων, τὴν μακαρίαν σου ἄθλησιν.

Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2010

Βίος Οσίου Παταπίου (8 Δεκεμβρίου)

Ο μεγάλος ασκητής, ο χαριτόβρυτος και θεοφόρος Πατάπιος, το σέμνωμα των θεοειδών πατέρων και καύχημα των Γερανείων ορέων, γεννήθηκε στή χώρα πού διαβρέχει ό Νείλος ποταμός και μάλιστα στην πόλη Θήβα τής Άνω Αιγύπτου. Οι γονείς του πλούσιοι, άλλα και πιστοί χριστιανοί, ανέθρεψαν το τέκνο πού ο καλός Θεός τους εμπιστεύθηκε με χριστιανικές αρχές, σύνεση και σοφία. Ενωρίς, όμως, ο Πατάπιος αναχώρησε για την έρημο, για τό φιλοσοφικό πανεπιστήμιο της μοναχικής και μοναδικής πολιτείας και αγωγής, πού παρέχει το πτυχίο της ατελεύτητης χαράς και αγαλλιάσεως της Βασιλείας των ουρανών. Εκεί, απερίσπαστος από τις βιοτικές μέριμνες και φροντίδες ο Πατάπιος επιδόθηκε ολοκληρωτικά στην αδιάλειπτη προσευχή, τη νυχθήμερη άσκηση, τη σκληραγωγία και την αύξηση των αρετών με τη νέκρωση των σαρκικών επιθυμιών. Ενώθηκε μέ τό Θεό με την αδιάλειπτη προσευχή του. "Έγινε θεοείκελος, άνθρωπος πού ζούσε μόνο, γιά νά ευαρεστεί τό Θεό. 

Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2010

Άγιος Αμβρόσιος Επίσκοπος Μεδιολάνων. Βίος και απολυτίκιον.

Ὁ Ἅγιος Ἀμβρόσιος ἐγεννήθη περὶ τὸ 340 μ.Χ. εἰς τὴν πόλιν Τρέβηρα τῆς Πρωσσίας. Ὁ πατήρ του ὠνομάζετο ἐπίσης Ἀμβρόσιος καὶ ἦτο χριστιανός. Ἀνῆκε δὲ εἰς εὐγενῆ οἰκογένειαν, πολλὰ μέλη τῆς ὁποίας κατέλαβον ὑψηλὰ ἐν τῇ πολιτείᾳ ἀξιώματα· ὁ ἴδιος δὲ ὑπῆρξε διοικητὴς τῆς Γαλλίας. Ἀποθανόντος τοῦ πατρὸς τοῦ ἁγίου, ὅτε ἀκόμη ἦτο οὗτος μικρὸν παιδίον, ἡ μήτηρ του ἐγκατεστάθη εἰς Ῥώμην, ἵνα ἐπιμεληθῇ τῆς μορφώσεώς του. Ὁ Ἀμβρόσιος ἀπὸ τῆς μικρᾶς του ἡλικίας ἀπέδειξεν διὰ τῶν πνευματικῶν του χαρισμάτων καὶ τῆς διαγωγῆς του, ὁποίαν ἐν τῇ κοινωνίᾳ ἔμελλε νὰ καταλάβῃ θέσιν. Διεκρίνετο μεταξὺ τῶν συμμαθητῶν τοῦ ὄχι μόνον διὰ τὴν μεγάλην του ἐπιμέλειαν καὶ ἐπίδοσιν εἰς τὴν ἐκμάθησιν τῆς ἑλληνικῆς καὶ λατινικῆς φιλολογίας, τῆς φιλοσοφίας, τῶν νομικῶν καὶ τῶν ἄλλων ἐγκυκλίων μαθημάτων, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸ σεμνὸν καὶ σοβαρόν του ἦθος.

Μετὰ λαμπρὰς ἐν Ρώμῃ σπουδὰς μετέβη εἰς Μεδιόλανα, τὸ σημερινὸν Μιλάνον καὶ ἤσκησεν ἐκεῖ κατ᾿ ἀρχὰς τὸ ἐπάγγελμα τοῦ συνηγόρου, ἀγαπώμενος καὶ ἐκτιμώμενος ὑπὸ πάντων. Τοιαύτη δὲ ὑπῆρξεν ἡ εὐδοκίμησίς του ἐν τῇ κοινωνίᾳ, ὥστε ὁ αὐτοκράτωρ τῆς Δύσεως Οὐαλεντιανὸς διώρισεν αὐτὸν τῷ 373 διοικητὴν τῶν ἐπαρχιῶν Λιγυρίας καὶ Αἰμιλίας μὲ ἕδραν τὰ Μεδιόλανα. Ὁ Ἀμβρόσιος δὲν διέψευσε τὰς προσδοκίας τοῦ αὐτοκράτορος καὶ τοῦ λαοῦ, τοῦ ὁποίου ὑπῆρξε πραγματικὸς πατὴρ φιλόστοργος. Ἦτο τὸ ἀντικείμενον τῆς κοινῆς ἀγάπης καὶ ἐμπιστοσύνης, ὡς ἀπεδείχθη ἐφεξῆς.

Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2010

Η εορτή του Αγίου Νικολάου στην Καλλιμασιά

Η ενορία της Καλλιμασιάς τιμά τη μνήμη του Αγίου Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του θαυματουργού τόσο την παραμονή, όσο και την ημέρα της εορτής.
Από τις 3.30 ως τις 5.00μ.μ. τελέστηκε ο Πανηγυρικός Εσπερινός στο κτητορικό ξωκλήσι στην ομώνυμη τοποθεσία της υπαίθρου της Καλλιμασιάς με τη συμμετοχή πολλών ενοριτών.
Αύριο το πρωί η εορτή μεταφέρεται στον Ενοριακό Ιερό Ναό της Παναγίας, όπου η μεγάλη εικόνα του Αγίου Νικολάου.

Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2010

Η ΑΓΙΑ ΜΥΡΟΠΗ H ένδοξος πρωτομάρτυς της Χίου

Η ιστορική γη της Εφέσου καυχάται δικαίως για τους φωτεινούς πνευματικούς αστέρες, που γεννήθηκαν, έλαμψαν ή τελείωσαν τον επίγειο βίο τους στην αγιασμένη αυτή μικρασιατική γη, αποτελώντας για τους χριστιανούς του 21ου αιώνα λαμπρά παραδείγματα ηρωϊκού φρονήματος και ακλόνητης πίστης και προσήλωσης στον Ιησού Χριστό. 

Στις αρχές του 3ου μ.Χ. αιώνα και σε μία περίοδο, κατά την οποία η Εκκλησία του Χριστού δοκιμαζόταν από σκληρούς διωγμούς, γεννήθηκε στην Έφεσο η Αγία παρθενομάρτυς Μυρόπη. Ο πατέρας της απεβίωσε νωρίς και η χιακής καταγωγής μητέρα της, που ονομαζόταν Άφρα, την ανέθρεψε χριστιανικά. Σύμφωνα μάλιστα με την παράδοση η Μυρόπη επισκεπτόταν συχνά τον τάφο της Αγίας Ερμιόνης, της τέταρτης θυγατέρας του Αγίου Φιλίππου, ο οποίος ήταν ένας από τους επτά διακόνους της πρώτης Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Από τον τάφο αυτό η Μυρόπη έπαιρνε το μύρο, που ανέβλυζε και το μοίραζε για ευλογία στους χριστιανούς. Το γεγονός αυτό της έδωσε μάλιστα και το όνομα Μυρόπη.

Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2010

Απολυτίκιο και κοντάκιο εορτής Εισοδίων της Θεοτόκου

Απολυτίκιο. Ήχος δ'.
Σήμερον της ευδοκίας Θεού το προοίμιον, και της των ανθρώπων σωτηρίας η προκήρυξις. Εν ναώ του Θεού, τρανώς η Παρθένος δείκνυται, και τον Χριστόν τοις πάσι προκαταγγέλλεται. Αύτη και ημείς μεγαλοφώνως βοήσωμεν' Χαίρε της οικονομίας, του Κτιστού η εκπλήρωσις.
Κοντάκιο. Ήχος δ'. Ό υψωθείς εν τω Σταυρώ.
Ό καθαρότατος Ναός του Σωτήρος, η πολυτίμητος πάστας και Παρθένος, το ιερόν θησαύρισμα της δόξης του Θεού, σήμερον εισάγεται, εν τω οίκω Κυρίου, την χάριν συνεισάγουσα, την εν Πνεύματι Θείω ην ανυμνούσιν Άγγελοι Θεού' Αυτή υπάρχει, σκηνή επουράνιος.

Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2010

Ιερά Πανήγυρις Εισοδίων Ενοριακού Ναού Καλλιμασιάς

Ο Ιερός Ενοριακός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς συνεορτάζει μετά της Ιεράς Μονής Πλακιδιωτίσσης Καλλιμασιάς την δεύτερη ετήσιά του εορτή, των Εισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου.
Την Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2010 το λατρευτικό κέντρο της εορτής θα είναι ο Ιερός Ενοριακός Ναός. 
Στις 7π.μ. θα αρχίσει ο Πανηγυρικός Όρθρος της εορτής και εν συνεχεία θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. 
Μετά το τέλος της Θ. Λειτουργίας σύμφωνα με το έθιμο θα προσφερθούν σε όλους οι παραδοσιακοί λουκουμάδες.

Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2010

Βίος και απολυτίκιο Αποστόλου και Ευαγγελιστή Ματθαίου

Στους καταλόγους των Δώδεκα μαθητών που αναγράφονται στη Καινή Διαθήκη αναφέρεται το όνομα Ματθαίος. Ο ίδιος έτσι ονομάζει τον εαυτό του στον κατάλογο των μαθητών που παραθέτει στο Ευαγγέλιο του ( Ματθ. 10, 3) αλλά και στη διήγηση της κλήσεως του στο αποστολικό αξίωμα. Στη διήγηση της κλήσεως κάνει λόγο για ένα άνθρωπο που κάθεται στο τελώνιο και γι’ αυτό ο ίδιος χαρακτηρίζει τον εαυτό του «Ματθαίος ο τελώνης». Αυτός ο τελώνης στο κατά Μάρκον ευαγγέλιο ονομάζεται «Λευΐς ο του Αλφαίου» ( Μαρκ. 2,14) ενώ ο Λουκάς αναφέρει μόνο « Λευΐς» (Λουκ. 5, 27). Πρέπει να πούμε ότι στους καταλόγους των μαθητών αναφέρεται και ο απόστολος Ιάκωβος ως υιός του Αλφαίου, αλλά δεν ήταν αδελφός του Αποστ. Ματθαίου. Αν ήταν θα αναφερόταν μέσα στα ευαγγέλια, όπως συμβαίνει με τους άλλους αποστόλους που ήσαν αδέλφια π.χ. Ανδρέας και Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης.

Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2010

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως

Απολυτίκιο,Ήχος πλ.δ' 

« Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις τήν οἰκουμένην ἐφώτισεν• ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυρούς ἐναπέθετο• τό ὓψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλά σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ θεῷ, σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν »

Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2010

Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας (βίος - απολυτίκιο)

«Μακάριοι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται» λέει ο Κύριος στην «επί του Όρους» ομιλία.

Και τα λόγια του αυτά βρίσκουν πλήρη την εφαρμογή τους στο υπεράξιο τέκνο της Κύπρου μας, τον άγιο Ιωάννη τον Ελεήμονα, τον Αρχιεπίσκοπο της μεγάλης πόλεως Αλεξανδρείας.

Φυσικά η φιλανθρωπία είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων των αγίων.

Γιατί, η αρετή αυτή, η αγάπη προς τους άλλους ανθρώπους είναι κι η πιο τρανή πιστοποίηση της αγάπης μας προς τον μεγάλο μας Πατέρα, τον Θεό, όπως ξεκάθαρα τονίζει κι ο ιερός ευαγγελιστής.

Ο άγιος Ιωάννης όμως τη φιλανθρωπία την έκαμε κύριο μέλημα της ζωής του, ώστε η Εκκλησία μας να του δώσει και το τιμητικό προσωνύμιο του Ελεήμονος.

Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2010

Απολυτίκιο Αγίων Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου


Απολυτίκιο. Ήχος δ’ (Ταχύ προκατάλαβε)
Τρισάριθμον σύνταγμα, των Αθλητών του Χριστού, συμφώνως
τιμήσωμεν, ως καθαιρέτας εχθρού, Μηνάν τον αοίδιμον, Βίκτωρα
τον γενναίον, και Βικέντιον άμα, τούτοις συνευφημούντες,
Στεφανίδα την θείαν. Αυτών Χριστέ Ικεσίαις, πάντας ελέησον.

Διαβάστε:

Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2010

Πρόγραμμα εορτασμού 11ης Νοεμβρίου στην Καλλιμασιά

Το πρωί της Πέμπτης 11 Νοεμβρίου 2010 στον Ιερό Ενοριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς και ώρα 7 - 10π.μ. θα τελεστεί ο Όρθρος της εορτής των Αγίων Μεγαλομαρτύρων Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία. 

Το υπόλοιπο πρόγραμμα για τον εορτασμό των Ελευθερίων της Χίου (11η Νοεμβρίου 1912) παρατίθεται παραπλεύρως.

Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2010

Ο ΑΓΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ Ένας νεαρός ιατρός και αθλητής της πίστεως από τα Τύανα της Καππαδοκίας

Ανάμεσα στους χιλιάδες μάρτυρες, πού θυσιάστηκαν για τη σταθερή και ακλόνητη πίστη τους στον Σωτήρα και Λυτρωτή Χριστό είναι και ο νεαρός μάρτυς του Χριστού Ορέστης, που καταγόταν από τα Τύανα της Καππαδοκίας και ήταν ιατρός στο επάγγελμα. 


Ο Άγιος Ορέστης γεννήθηκε, έζησε και μαρτύρησε την εποχή, που αυτοκράτορας της Ρώμης ήταν ο σκληρός και παρανοϊκός Διοκλητιανός, ο οποίος είχε εξαπολύσει έναν αδυσώπητο διωγμό εναντίον των χριστιανών το 303μ.Χ. Ο νεαρός Ορέστης διακήρυττε με θάρρος, ότι ο μόνος αληθινός Θεός είναι ο Εσταυρωμένος και Αναστημένος Ιησούς. Το φλογερό κήρυγμά του παρεκίνησε πολλούς στο να ασπασθούν τον χριστιανισμό και να εγκαταλείψουν την ψεύτικη θρησκεία των ειδώλων.

Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2010

Η εορτή των Ταξιαρχών στην Καλλιμασιά

Την Δευτέρα 8 Νοεμβρίου η Εκκλησία μας εορτάζει τη Σύναξη των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ και των λοιπών Ασωμάτων και Ουράνιων Αγγελικών Ταγμάτων.

Στην Καλλιμασιά πανηγυρίζει την ετήσια εορτή του το κτητορικό παρεκκλήσιο του Ταξιάρχη κατά το ακόλουθο πρόγραμμα:

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΩΡΑ 5.00 Μ.Μ.
Πανηγυρικός Εσπερινός μετά αρτοκλασίας.

ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΩΡΑ 7.00 Π.Μ.
Πανηγυρικός Όρθρος μετά αρτοκλασίας και Θεία Λειτουργία

Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2010

Πρόγραμμα ιερών ακολουθιών Νοεμβρίου 2010

Οἱ Ἅγιοι Ζηνόβιος καὶ Ζηνοβία τὰ ἀδέλφια

Κατάγονταν ἀπὸ τὶς Αἰγαὶς τῆς Κιλικίας καὶ ἦταν κληρονόμοι μεγάλης περιουσίας. Ὁ Ζηνόβιος εἶχε σπουδάσει ἰατρική, καὶ ὄχι μόνο πρόσφερε ἀφιλοκερδῶς τὶς ὑπηρεσίες του στοὺς πάσχοντες, ἀλλὰ ἐπιπλέον πλούσια μοίραζε ἀπὸ τὰ ἀγαθὰ του σ’ αὐτούς. Μὲ τὴ συμπεριφορά του αὐτὴ στήριζε τοὺς χριστιανούς, καὶ πολλοὺς εἰδωλολάτρες ἔφερε στὴ χριστιανικὴ πίστη.

Ὅταν πληροφορήθηκε αὐτὸ ὁ ἔπαρχος Λυσίας, ἔδωσε διαταγὴ καὶ τὸν συνέλαβαν. Ὁ Ζηνόβιος μὲ παρρησία ὁμολόγησε ὅτι πράγματι εἶναι χριστιανός. Καὶ ὅ,τι κάνει, τὸ κάνει γιὰ τὴ σωτηρία ψυχῶν καὶ τὴν δόξα τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ. Ὁ Λυσίας μὲ αὐστηρότητα τοῦ εἶπε ὅτι ἂν δὲν σταματήσει αὐτὸ ποὺ κάνει καὶ δὲν ἀρνηθεῖ τὸν Χριστό, θὰ μαρτυρήσει φρικτά. Ὁ Ζηνόβιος ἀπάντησε ὅτι τὰ μαρτύρια μποροῦν νὰ βλάψουν τὸ σῶμα του, ἀλλὰ τὴν ψυχή του ποτέ. Διότι λέει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ: «Καὶ τὶς ὁ κακώσων ὑμᾶς, ἐὰν τοῦ ἀγαθοῦ μιμητοὶ γένησθε;». Ποιός, δηλαδή, θὰ μπορέσει νὰ σᾶς κάνει κακὸ καὶ νὰ σᾶς ἐπιφέρει πραγματικὴ βλάβη, ἂν γίνετε μιμητὲς καὶ ἀκόλουθοι τοῦ ἀγαθοῦ; Ὁ Λυσίας ἀμέσως διέταξε καὶ τὸν βασάνισαν.


Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2010

Πρόγραμμα εορτασμού 28ης Οκτωβρίου στο Δ.Δ. Καλλιμασιάς

7:00 Όρθρος της εορτής της Αγίας Σκέπης της Θεοτόκου και
8:30 Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ενοριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς.

10:15 Δοξολογία στον Ιερό Ενοριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς.

10:30 Πανηγυρικός της ημέρας από τον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Καλλιμασιάς κ. Πρίνο Δημήτριο.

Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2010

Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου του Μυροβλύτου

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ’.
Μέγαν εὕρατο ἐv τοῖς κιvδύvοις, σὲ ὑπέρμαχοv, ἡ οἰκουμένη, Ἀθλοφόρε τὰ ἔθνη τροπούμενον. Ὡς οὖν Λυαίου καθεῖλες τὴν ἔπαρσιν, ἐν τῷ σταδίῳ θαῤῥύvας τὸν Νέστορα, οὕτως Ἅγιε, Μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2010

Ο Όσιος Χριστόδουλος. Το κλέος της Πάτμου

Εικόνα του Οσίου Χριστοδούλου
από το βημόθυρο του Καθίσματος
του Οσίου στις Αλυκές Διακοφτού
της νήσου Πάτμου
Ανάμεσα στις φωτεινές μορφές, που κοσμούν την Ορθόδοξη Εκκλησία μας, είναι και ο Όσιος Χριστόδουλος, το κλέος και το πάντιμο σέμνωμα της Πάτμου, που ίδρυσε την περίφημη Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και ανέδειξε το άγονο και μικρό αυτό νησί της Δωδεκανήσου σε παγκόσμιο προσκύνημα και σε αξιόλογο μοναστικό κέντρο της Ανατολής. Μέσα από έναν βίο γεμάτο δοκιμασίες, πειρασμούς και συνεχείς μετακινήσεις από τόπο σε τόπο λόγω της αλματώδους προέλασης των Τούρκων στην Ανατολή, κατόρθωσε ο Όσιος Χριστόδουλος να διακριθεί για τον ένθεο ζήλο, την ακλόνητη πίστη του και τη διαρκή αναζήτηση της πνευματικής τελειότητος. Επιπλέον ο δυναμισμός του, οι ικανότητες και τα χαρίσματά του ως ηγούμενος και πνευματικός γέροντας σε συνδυασμό και με το συγγραφικό του έργο και τη βαθιά του γνώση για τον άνθρωπο και τον κόσμο, τον κατέστησαν σημαντική ασκητική προσωπικότητα με φήμη που εξαπλώθηκε παντού και με κύρος στην αυτοκρατορική αυλή και το Πατριαρχείο. 

Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2010

Την Κυριακή ο εορτασμός του Αγίου Λαζάρου στην Καλλιμασιά

Την Κυριακή 17 Οκτωβρίου η Εκκλησία μας εορτάζει την ανακομιδή και μετακομιδή του λειψάνου του Αγίου και Δικαίου Λαζάρου του Τετραημέρου. Η ανακομιδη και μετάθεση του ιερού λειψάνου του αγίου Λαζάρου από το Κίτιο (σημερινή Λάρνακα της Κύπρου) στην Κωνσταντινούπολη, η οποία τιμάται από την Εκκλησία τη 17ην Οκτωβρίου, έγινε κατά το έτος 899/900 μετά από εντολή του αυτοκράτορος Λέοντος Στ΄ του Σοφού.

Να θυμήσουμε στους αναγνώστες του ιστολογίου μας ότι από τη μαρτυρική μεγαλόνησο την Κύπρο συνοδεία του εφημερίου του Ιερού μας Ναού ήρθε η εικόνα του Αγίου και Δικαίου Τετραημέρου Φίλου του Χριστού Λαζάρου επισκόπου Κιτίου (Λάρνακας), τον Οκτώβριο του 2008. Η εικόνα είναι αγιογραφία, αντίγραφο αυτής που υπάρχει στον Ιερό Ναό του Αγίου Λαζάρου Λάρνακας Κύπρου. Αγιογραφήθηκε από τον Κύπριο αγιογράφο και θεολόγο Γεώργιο Πέτρου στη Λάρνακα. Είναι δωρεά της κυρίας Μυρόπης Σταμούλη και της οικογενείας της για τον Ιερό μας Ναό. Η εικόνα διαστάσεων 90Χ60 εκ. τοποθετήθηκε σε ξυλόγλυπτο προσκυνητάρι, δωρεά της ιδίας, και η μνήμη του Αγίου τιμάται από τότε με πλήρεις ακολουθίες κατά την παραμονή και την ημέρα της εορτής της ανακομιδής του τιμίου λειψάνου του, καθώς επίσης και το Σάββατο του Λαζάρου τον Ιερό Ενοριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς.

Το εφετινό πρόγραμμα των ιερών ακολουθιών έχει ως εξής:

Σάββατο 16/10/2010 Μέγας Εσπερινός, ώρα 6.00 μ.μ.

Κυριακή 17/10/2010 Όρθρος μετά αρτοκλασίας και Θεία Λειτουργία, ώρα 7.00 μ.μ.

Κυριακή 17/10/2010 Εσπερινός και Παράκληση στον Άγιο Λάζαρο, ώρα 5.30 μ.μ. 

Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2010

Η νεομάρτυς Χρυσή (13 Οκτωβρίου)

Μια από τις πιο λαμπρές σελίδες στην χρυσή βίβλο των Μαρτύρων έγραψαν οι Νεομάρτυρες, οι οποίοι μαρτύρησαν κατά την σκοτεινή περίοδο της Τουρκοκρατίας, και την φώτισαν και την λάμπρυναν με την ομολογία της πίστεως και με το αίμα τους.

Από τις σελίδες του “Νέου Μαρτυρολογίου” που συνέγραψε ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης παρελαύνει πλήθος Νεομαρτύρων. Μεταξύ αυτών εξέχουσα θέση κατέχει μια νεαρή κόρη από τα μέρη της κεντρικής Μακεδονίας, και συγκεκριμένα από το χωριό Χρυσή της Επαρχίας Αλμωπίας του Νομού Πέλλης, που ονομάζεται Χρυσή. Ήταν πράγματι Χρυσή όνομα και πράγμα. Δοκιμάστηκε ως “χρυσός εν χωνευτηρίω” και βρέθηκε με πίστη εικοσιτεσσάρων καρατίων. Λουσμένη στο μαρτυρικό της αίμα, καθαρή και λελαμπρυσμένη έγινε δεκτή από τον ουράνιο αγωνοθέτη “ως ολοκάρπωμα θυσίας”.

Παράκληση στην Αγία Παρασκευή Καλλιμασιάς

Στις 14 Οκτωβρίου η Χίος τιμά την Αγία Παρασκευή για το θαύμα με το οποίο διέσωσε το νησί από καταποντισμό το 1442.

Στην ενορία μας, στο βυζαντινό ξωκκλήσι της  Αγίας, θα τελεστεί ιερά παράκληση προς τιμήν της την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2010 στις 4.30μ.μ.

Διαβάστε:


Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2010

Άγιος Πολυχρόνιος ο Ιερομάρτυρας (7 Οκτωβρίου)

ΑΓΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ, ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ
Δυναμικὸς κληρικὸς τοῦ 4ου μ.Χ. αἰῶνα, ἐκ τῆς ἐπαρχίας Γαμφανήτιδος, ποὺ θυσιάστηκε γιὰ τὰ ὀρθόδοξα δόγματα τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ὁ πατέρας του Βαρδάνιος ἦταν γεωργὸς στὸ ἐπάγγελμα, καὶ φρόντισε ὁ γιὸς του νὰ ἀνατραφεῖ ὄχι μόνο μὲ τὰ διδάγματα τῆς πίστης, ἀλλὰ τοῦ παρεῖχε ἀρκετὴ καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη μόρφωση. Ἔτσι ἐνῷ ὁ πατέρας καλλιεργοῦσε τὶς ἀμπελοφυτεῖες του, ὁ γιὸς μὲ ζῆλο καὶ θέρμη καλλιεργοῦσε τὸν ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου, διδάσκοντας τὰ θεία λόγια καὶ ἀγωνιζόμενος στὸν πολλαπλασιασμὸ τῆς καρποφορίας τοῦ θείου σπόρου.

Ἦταν μάλιστα ἰκανότατος συζητητὴς καὶ πολλὲς φορὲς εἶχε καταντροπιάσει σοφοὺς τῶν εἰδωλολατρῶν σὲ συζητήσεις φιλοσοφικὲς γιὰ τὴν ἀλήθεια καὶ τὴ θρησκεία.

Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2010

Βίος του Αγίου Αποστόλου Θωμά

O Άγιος Θωμάς έζησε στα χρόνια του Ιησού Χριστού. Ήταν Ιουδαίος στην καταγωγή και ασκούσε το επάγγελμα του ψαρά. Όταν ο Ιησούς κάλεσε τον Θωμά να τον ακολουθήσει, εκείνος το έκανε αμέσως και έτσι από φτωχός ψαράς έγινε ένας από τους μαθητές του Χριστού.

Παρόλο που ήταν από τους πιο θερμούς μαθητές του Ιησού, πίστεψε ότι ο Δάσκαλος του αναστήθηκε μόνο όταν κλήθηκε να ψηλαφίσει τις πληγές Του, κατά την διάρκεια της δεύτερης εμφάνισης του Χριστού, στους μαθητές, μετά την Ανάσταση Του. Όπως αναφέρουν οι γραφές κατά την πρώτη εμφάνιση του Ιησού στους μαθητές, ο Άγιος Θωμάς απουσίαζε.

Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2010

Πρόγραμμα ιερών ακολουθιών Οκτωβρίου 2010

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010
ΚΥΡΙΑΚΗ 3
7.00 Π.Μ.
v  β΄ ΛΟΥΚΑ
ορθρος θεια λειτουργια και αγιασμοσ
ΚΥΡΙΑΚΗ 10
7.00 Π.Μ.
v  Γ΄ ΛΟΥΚΑ                         
ορθρος θεια λειτουργια ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ
ΚΥΡΙΑΚΗ 17
7.00 Π.Μ.
v    δ’ ΛΟΥΚΑ   ανακομιδη λειψανου αγιου λαζαρου
ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΤΑ ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 18
7.00 Π.Μ.
v  ΛΟΥΚΑ του ευαγγελιστου
ορθρος ΚΑΙ θεια λειτουργια
ΤΡΙΤΗ 19
6.00 μ.μ.

εσπερινοσ αγιασ ματρωνας
τριτη 20
7.00 Π.Μ.
v  μΑΤΡΩΝΗΣ ΟΣΙασ χιοπολιτιδοσ
ορθρος μετα αρτοκλασιασ ΚΑΙ  θεια λειτουργια
ΣΑΒΒΑΤΟ 23
6.00 μ.μ.
v  ΙΑΚΩΒΟΥ αδελφοθεου
ιερο ευχελαιο
κυριακη 24
7.00 Π.Μ.
v  στ΄ λουκα
ορθροσ και θεια λειτουργια
ΔΕΥΤΕΡΑ 25
6.00 Μ.Μ.

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ εσπερινοσ στον αγιο ΔΗΜΗΤΡΙΟ
ΤΡΙΤΗ 26
7.00 π.μ.
v  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ μεγαλομαρτυροσ μυροβλυτου
ορθρος μετα αρτοκλασιασ ΚΑΙ  θεια λειτουργια στον αγιο ΔΗΜΗΤΡΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27
6.00 μ.Μ.

Εσπερινοσ αγιασ σκεπης της θεοτοκου
πεμπτη 28
7.00 Π.μ.
v  αγιασ σκεπης της θεοτοκου (εθνικη εορτη)            
ορθρος , θεια λειτουργια και δοξολογια
κυριακη 31
7.00 Π.Μ.
5.00 μ.μ.
v  ε΄ λουκα
ορθροσ και θεια λειτουργια ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ


Ο Εσπερινός τον Οκτώβριο αρχίζει στις 6.00 μ.μ.