Ἀπολυτίκιον Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἦχος α' Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Σάββατο 30 Μαρτίου 2013

Ο ΑΓΙΟΣ ΥΠΑΤΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΓΑΓΓΡΩΝ Ο αναδειχθείς σε φλογερό πρόμαχο της Ορθοδοξίας θαυματουργός και μαρτυρικός ιεράρχης των Γαγγρών της Παφλαγονίας

Μέσα στη σεπτή χορεία των τριακοσίων δέκα οκτώ πνευματοφόρων πατέρων που μετείχαν στη συνελθούσα το 325 στη Νίκαια της Βιθυνίας Α’ Οικουμενική Σύνοδο είναι και ο τιμώμενος στις 31 Μαρτίου θεοφόρος και θαυματουργός ιεράρχης των Γαγγρών της Παφλαγονίας Άγιος ιερομάρτυς Υπάτιος, ο οποίος αναδείχθηκε φλογερός πρόμαχος της Ορθοδοξίας, αλλά και πανάριστος μάρτυς Χριστού. Παράλληλα θαυμαστώθηκε από τον Πανάγαθο Θεό και κατέστη αστείρευτος πηγή θαυμάτων τόσο κατά τη διάρκεια της επίγειας θεοφιλούς βιοτής του όσο και μετά τη μαρτυρική του τελευτή.

31 Μαρτίου 2013 - Κυριακή Β΄ τῶν Νηστειῶν

ApostolosΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ἀριθμός 11
Κυριακή Β΄τῶν Νηστειῶν
31 Μαρτίου 2013
(Ἑβρ. α΄10-14, β΄1-3)
*
«Ἔργα τῶν χειρῶν σού εἰσιν οἱ οὐρανοί...
ὡσεί περιβόλαιον ἑλίξεις αὐτούς, καί ἀλλαγήσονται»

Δευτέρα 25 Μαρτίου 2013

Αφιέρωμα στην 25η Μαρτίου 1821

 

Σχετικές αναρτήσεις:

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Ὁμιλία Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου 24ῃ Μαρτίου 2013

«Τῇ αὐ­τῇ ἡ­μέ­ρᾳ, Κυ­ρια­κῇ πρώ­τῃ τῶν Νη­στει­ῶν,
ἀνάμνησιν ποιούμεθα τῆς ἀναστηλώσεως  
τῶν ἁ­γί­ων καί σε­πτῶν εἰ­κό­νων,
γε­νο­μέ­νης πα­ρά τῶν ἀ­ει­μνή­στων
Αὐ­το­κρα­τό­ρων Κων­σταν­τι­νου­πό­λε­ως
Μι­χα­ήλ καί τῆς μη­τρός αὐ­τοῦ Θε­ο­δώ­ρας,
ἐ­πί Πα­τρι­αρ­χεί­ας τοῦ ἁ­γί­ου καί ὁ­μο­λο­γη­τοῦ Με­θο­δί­ου»
Μέ τούς λό­γους αὐ­τούς ὁ ἱ­ε­ρός Συ­να­ξα­ρι­στής, πη­γή γρα­πτή, ἄ­με­σος τῆς φι­λο­λο­γι­κῆς γραμ­μα­τεί­ας τῶν Βυ­ζαν­τι­νῶν χρό­νων, ὁ­ρί­ζει, προσ­δι­ο­ρί­ζει καί κα­θο­ρί­ζει τό ἱστορικό πε­ρι­ε­χό­με­νο τοῦ ση­με­ρι­νοῦ ἑ­ορ­τα­σμοῦ.
Σή­με­ρα ἑ­ορ­τά­ζου­με τήν Ὀρ­θο­δο­ξί­α, σή­με­ρα ἑ­ορ­τά­ζου­με τό «πα­τρο­πα­ρά­δο­τον σέ­βας», σή­με­ρα ἑ­ορ­τά­ζου­με τήν «Μη­τέ­ρα εὐ­σέ­βειαν».

Τρίτη 19 Μαρτίου 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12 Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας

Ἀρ.  Πρωτ.: 784
Ἀρ.  Διεκπ.: 230
Ἐν Χίῳ τῇ 16ῃ Μαρτίου 2013
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  Νο 12
Πρός
τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν εὐσεβῆ λαόν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
νταθα
Ἀγαπητοί μου,
Σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τόν θρίαμβο τῆς Ὀρθοδοξίας, τήν νίκη τῆς Ὀρθοδόξου χριστιανικῆς διδασκαλίας καί πίστεως.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 784/230/16-3-2013

Ἀρ.  Πρωτ.: 784
Ἀρ.  Διεκπ.: 230
Ἐν Χίῳ τῇ 16ῃ Μαρτίου 2013
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως
Διά τοῦ παρόντος, ἀποστέλλομεν ὑμῖν, συνημμένως, τήν ὑπ’ ἀριθ. 12/16-3-2013 Ἐγκύκλιον τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ ὁποία δέον νά ἀναγνωσθῇ, ἐπ’ Ἐκκλησίας, κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς 24ης, Μαρτίου ἐ.ἔ. μετά τήν ἀνάγνωσιν τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου.
Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Ὁ Πρωτοσύγκελλος
Ἀρχιμανδρίτης
Γεώργιος Κ. Λιαδῆς

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 752/204/15-3-2013 ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΙΣ ΕΙΣ ΑΓΙΟΝ ΙΣΙΔΩΡΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ

Ἀρ.  Πρωτ.: 752
Ἀρ.  Διεκπ.: 204
Ἐν Χίῳ τῇ 15ῃ Μαρτίου 2013
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι τήν Τετάρτην 27ην Μαρτίου .., θέλει τελεσθῇ Θεία Λειτουργία τν Προηγιασμένων ες τόν ερόν Ναόν γ. σιδώρου Βροντάδου, μετά τό πέρας τῆς ὁποίας θά πραγματοποιηθῇ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΙΣ.
Ὅθεν, παραγγέλομεν ὑμῖν, ὅπως προσέλθητε καί συμμετάσχητε εἰς τήν ἐν λόγῳ Σύναξιν.
Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Ὁ Πρωτοσύγκελλος
Ἀρχιμανδρίτης
Γεώργιος Κ. Λιαδῆς

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 733/201/12-3-2013

Ἀρ.  Πρωτ.: 733
Ἀρ.  Διεκπ.: 201
Ἐν Χίῳ τῇ 12ῃ Μαρτίου 2013 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι συνῳδά ταῖς διατάξεσι τοῦ ὑπ’ ἀρ. 8/1979 Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τό διά τόν Ἱερόν Ναόν προσφερόμενον χρηματικόν ποσόν πάσης Ἱεροπραξίας ἤ Ἱεροῦ Μυστηρίου τελουμένων εἰς Παρεκκλήσια (ἐνοριακά, ἰδιωτικά, σωματειακά κ.λ.π.) θά καταβάληται ὑπέρ τοῦ Ἐνοριακοῦ Ἱ. Ναοῦ, ἐντός τῶν ὁρίων τῆς Ἐνορίας τοῦ ὁποίου κεῖται τό Παρεκκλήσιον.
Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Ὁ Πρωτοσύγκελλος
Ἀρχιμανδρίτης
Γεώργιος Κ. Λιαδῆς

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 716/199/12-3-2013

Ἀρ.  Πρωτ.: 716
Ἀρ.  Διεκπ.: 199
Ἐν Χίῳ τῇ 12ῃ Μαρτίου 2013
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Διά τοῦ παρόντος, παραγγέλομεν ὑμῖν, ὅπως ἐνημερώσητε τά πρόσωπα τῆς ὑμετέρας Ἐνορίας, ἅτινα λαμβάνουν φαγητόν παρά τῶν «Γευμάτων Ἀγάπης», τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὅτι, διά νά συνεχίζουν νά λαμβάνουν φαγητόν καί κατά τό τρέχον ἔτος 2013, πρέπει ἀπαραιτήτως ἕως τῆς 31ης Μαρτίου 2013, νά προσκομίσουν οἱ ἴδιοι, ἤ μέσῳ ὑμῶν τά ἀκόλουθα δικαιολογητικά:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 699/196/12-3-2013

Ἀρ.  Πρωτ.: 699
Ἀρ.  Διεκπ.: 196
Ἐν Χίῳ τῇ 12ῃ Μαρτίου 2013
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
τά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια τῶν Ἐνοριακῶν Ἱερῶν Ναῶν
καί τό Ἱερόν Προσκύνημα Ἁγίας Μαρκέλλης Βολισσοῦ
νταθα
Εἶναι γνωστόν ὅτι τά «Γεύματα Ἀγάπης» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν, προσφέρουν ἡμερησίως πλέον τῶν ἑξακοσίων πεντήκοντα (ἀρ. 650) μερίδων φαγητοῦ καί γνωσθέντος ἡμῖν, ὅτι, ἐν πολλοῖς Ἱεροῖς Ναοῖς, ὑπάρχει πλεονάζουσα ποσότης βρωσίμου ἐλαίου, προερχομένη ἐξ εὐλαβοῦς ἀφιερώσεως καί προσφορᾶς τῶν πιστῶν, προτρέπομεν ὑμᾶς, ὅπως  διαθέσητε ταύτην διά τόν ὡς εἴρηται σκοπόν.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 676/191/11-3-2013 Ἐπέτειος τοῦ μεγάλου καί φοβεροῦ σεισμοῦ, ὁ ὁποῖος ἔπληξε τό Νησί μας τήν 22αν Μαρτίου 1881

Ἀρ.  Πρωτ.:  676
Ἀρ.  Διεκπ.: 191
Ἐν Χίῳ τῇ 11ῃ Μαρτίου 2013
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Π ρ ό ς
τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι τήν Παρασκευήν 22αν Μαρτἰου ἐ. ἔ., Ἐπέτειον τοῦ μεγάλου καί φοβεροῦ σεισμοῦ, ὁ ὁποῖος ἔπληξε τό Νησί μας τήν 22αν Μαρτίου 1881, μέ συνέπειαν χιλιάδας θυμάτων καί πλῆθος ἐρειπίων, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος θά τελέσῃ πρωινήν Προηγιασμένην Θ. Λειτουργίαν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Ρουχουνίου, ὡς περιοχήν μεγάλως πληγεῖσαν, καί θά ἀναπέμψῃ Δέησιν.

Κυριακή 17 Μαρτίου 2013

Λόγος Κατηχητήριος ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς (2013).

Ἀριθμ. Πρωτ. 240

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,
ΧΑΡΙΣ ΕΙΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,
ΠΑΡ’ HΜΩΝ ΔΕ ΕΥΧΗ, ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΗΣΙΣ

Πρόγραμμα ιερών ακολουθιών Καλλιμασιάς 17-31 Μαρτίου 2013


17 Μαρτίου 2013 - Κυριακή τῆς Τυροφάγου

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ἀριθμός  10
Κυριακή τῆς Τυροφάγου
17  Μαρτίου 2013
( Ρωμ..ιγ΄ 11 –  ιδ΄4)

«Ἀποθώμεθα οὖν τά ἔργα τοῦ σκότους
καί ἐνδυσώμεθα τά ὅπλα τοῦ φωτός»

Κυριακή 10 Μαρτίου 2013

Ὁμάδα Ἰατρῶν τοῦ Κόσμου στή Χίο, στά Ψαρά καί στίς Οἰνοῦσσες γιά δωρεάν ἰατρικές ἐξετάσεις

Ἀρ.  Πρωτ.: 595
Ἀρ.  Διεκπ.: 181
Ἐν Χίῳ τῇ 5ῃ Μαρτίου 2013
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν εὐσεβῆ λαόν
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἐνταῦθα
Διά τοῦ παρόντος, σᾶς γνωρίζομεν, ὅτι ὁμάδα Ἰατρῶν τοῦ κόσμου, ἀποτελουμένη ἀπό Παιδίατρον, Ὀφθαλμίατρον καί Γυναικολόγον, πρόκειται νά ἐπισκεφθῇ τήν Χίον, τά Ψαρά καί τάς Οἰνούσσας, κατά τό χρονικόν διάστημα 20, 21 καί 22 Μαρτίου ἐ.ἔ., προκειμένου νά ἐξετάσουν δωρεάν ὅσους ἐπιθυμοῦν.

10 Μαρτίου 2013 - Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ἀριθμός 9
Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω
10 Μαρτίου 2013
(Α΄ Κορ. η΄ 8 – θ΄ 2)

«Δι’ ὅν Χριστός ἀπέθανεν»

Ὁ ἄνθρωπος στήν ἐποχή μας, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἔχει χάσει τήν πραγματική ἀξία του. Ἔχει γίνει ἕνα «ἀντικείμενο ἄνευ ἀξίας». Ὑπολογίζεται μόνο γιά ὅ,τι ἔχει καί ὄχι γιά ὅ,τι εἶναι. Δέν λαμβάνεται δηλαδή ὑπ’ ὄψιν τόσο ἡ προσωπικότης τοῦ κάθε ἀνθρώπου, ὅσο τά σωματικά του προσόντα ἤ ὁ ὑλικός του πλοῦτος καί ἡ παραγωγική ἤ καταναλωτική του ἱκανότητα.

Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΕΣ Οι μαρτυρήσαντες στη λίμνη της Σεβάστειας σαράντα επίλεκτοι χριστιανοί στρατιώτες

Στις αρχές του 4ου μ.Χ. αιώνα έζησαν και μαρτύρησαν στη Σεβάστεια της ιστορικής και αγιοτόκου μικρασιατικής γης σαράντα επίλεκτοι στρατιώτες, οι οποίοι κατάγονταν από διαφορετικούς τόπους, αλλά τους ένωνε η βαθιά και ακλόνητη πίστη τους στον Ιησού Χριστό, τον μόνο αληθινό και παντοδύναμο Θεό. Σύμφωνα με τους Παρισινούς Κώδικες 1575 και 1476 τα ονόματά τους ήταν: Κυρίων, Κάνδιδος (ή Κλαύδιος), Δόμνος, Ευτύχιος (ή Ευτυχής), Σεβηριανός, Κύριλλος, Θεόδουλος, Βιβιανός, Αγγίας, Ησύχιος, Ευνοϊκός, Μελίτων, Ηλιάδης (ή Ηλίας), Αλέξανδρος, Σακεδών (ή Σακερδών), Ουάλης, Πρίσκος, Χουδίων, Ηράκλειος, Εκδίκιος (ή Ευδίκιος), Ιωάννης, Φιλοκτήμων, Φλάβιος, Ξάνθιος (ή Ξανθιάς), Ουαλέριος, Νικόλαος, Αθανάσιος, Θεόφιλος, Λυσίμαχος, Γάιος, Κλαύδιος, Σμάραγδος, Σισίνιος, Λεόντιος, Αέτιος, Ακάκιος, Δομετιανός (ή Δομέτιος), δύο Γοργόνιοι, Ιουλιανός (ή Ελιανός ή Ηλιανός) και Αγλάιος ο καπικλάριος.

Δευτέρα 4 Μαρτίου 2013

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος θά τελέσῃ τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου εἰς τό Ἱερόν Προσκύνημα Ἁγίας Μαρκέλλης Βολισσοῦ.

Ἀρ.  Πρωτ.: 565
Ἀρ.  Διεκπ.: 178
Ἐν Χίῳ τῇ 1ῃ Μαρτίου 2013
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν εὐσεβῆ λαόν
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι τήν Καθαράν Δευτέραν 18ην Μαρτίου ἐ.ἔ., πρώτην ἡμέραν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί ὥραν 5ην ἀπογευματινήν, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος θά τελέσῃ  τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου («Κύριε τῶν Δυνάμεων...») εἰς τό Ἱερόν Προσκύνημα Ἁγίας  Μαρκέλλης Βολισσοῦ.
Διά τήν μετάβασιν καί ἐπιστροφήν τῶν εὐσεβῶν προσκυνητῶν θά ὑπάρχουν λεωφορεῖα, τά ὁποῖα θά ἐκκινήσουν τήν 11ην πρωινήν ἀπό τήν ἀφετηρίαν τοῦ ὑπεραστικοῦ ΚΤΕΛ.
Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ο ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΣ
Ἀρχιμανδρίτης
Γεώργιος Κ. Λιαδῆς
Σημείωσις: Παρακαλοῦνται οἱ εὐλαβεῖς Κληρικοί. ὅπως ἀναγνώσουν τό παρόν Ἐγκύκλιον Σημείωμα, ἐπ’ Ἐκκλησίας, περί τό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας τῶν Κυριακῶν τῆς Ἀπόκρεω (10.3.2013) καί τῆς Τυρινῆς (17.3.2013).

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 564/162/27-2-2013

Ἀρ. Πρωτ.: 564
ρ. Διεκπ.: 162
Ἐν Χίῳ τῇ 27ῃ Φεβρουαρίου 2013
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ   ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως
Διά τοῦ παρόντος, κοινοποιοῦμεν ὑμῖν, συνημμένως, τό ὑπ’ἀριθ. 820/394/22-2-2013 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, «περί τῆς ἐπαναφορᾶς ἐν ἰσχύι τῶν ἁρμοδιοτήτων τῆς Διευθύνσεως Ναοδομίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Νόμος 4122/2013, ΦΕΚ Α΄ 42/19-2-2013), πρός ὑμετέραν ἐνημέρωσιν.
Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ο ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΣ
Ἀρχιμανδρίτης
Γεώργιος Κ. Λιαδῆς

Εθελοντική Αιμοδοσία την Κυριακή 10 Μαρτίου 2013 στην Καλλιμασιά

Το Τμήμα Αιμοδοσίας (Τράπεζα Αίματος) του Ιδρύματος "Άγιος Αιμιλιανός ο Ομολογητής" καλεί τους εθελοντές αιμοδότες και όσους άλλους επιθυμούν και μπορούν να δώσουν αίμα στην καθιερωμένη τακτική εθελοντική αιμοδοσία (την πρώτη από τις δύο που διενεργούνται ετησίως) που θα γίνει στην ενοριακή αίθουσα της Καλλιμασιάς (Ξενώνα) την Κυριακή 10 Μαρτίου 2013 και από ώρας 9 π.μ. ως 1 μ.μ.

Η ημέρα εθελοντικής αιμοδοσίας γίνεται στα πλαίσια της 15αετούς (1998 - 2013) παρουσίας και προσφοράς της Τράπεζας Αίματος της Ενορίας Καλλιμασιάς και πάντα σε αγαστή συνεργασία με το Σταθμό Αιμοδοσίας του Σκυλίτσειου Γενικού Νοσοκομείου Χίου.

Ο Υπεύθυνος της Αιμοδοσίας
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου

Τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής
Αντώνιος Ρυθιανός
Παντελής Νεαμονίτης
Χρυσοβαλάντης Μάντικας

Σάββατο 2 Μαρτίου 2013

3 Μαρτίου 2013 - Κυριακή ΛΔ΄ Ἐπιστολῶν (Τοῦ Ἀσώτου)

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ἀριθμός 8
Κυριακή ΛΔ΄ Ἐπιστολῶν (Τοῦ Ἀσώτου)
3 Μαρτίου 2013
(Α΄ Κορ. στ΄ 12 – 20)

«Οὐ πάντα συμφέρει...οὐκ ἐγώ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος»

Ἡ ἐλευθερία, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, εἶναι τό πιό ἐντυπωσιακό σύνθημα τῆς ἐποχῆς μας. Νά κάνει κανείς ὅ, τι θέλει ۠ ὅ,τι τοῦ ἀρέσει. Αὐτό τό σύνθημα ἐπηρεάζει σήμερα τήν ἀτομική καί κοινωνική ζωή τῶν ἀνθρώπων.

Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ Ο ΙΘΑΚΗΣΙΟΣ (1786 – 1868) Ο πνευματικός καθοδηγητής και ιεραπόστολος των Ιθακησίων

Το ξακουστό από την αρχαιότητα γραφικό και ρομαντικό νησί της Ιθάκης, που τραβά ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον των αρχαιολόγων και φυσιολατρών, προσφέρει πλούσια τους πνευματικούς του θησαυρούς και στους φιλάγιους επισκέπτες και προσκυνητές, αφού προστατεύεται από τις πρεσβείες της πολιούχου Παναγίας Καθαριώτισσας με το ομώνυμο ιστορικό μοναστήρι και κοσμείται από αγιασμένες πνευματικές μορφές, που λαμπρύνουν την Ορθόδοξη Εκκλησία με τη φιλόθεη βιοτή και την αγιαστική τους χάρη, όπως ο εξ Ιθάκης νεοφανής και θαυματουργός ιερομάρτυς Άγιος Ραφαήλ, που μαρτύρησε στη Μυτιλήνη στις 9 Απριλίου 1463 και ο Όσιος Ιωακείμ ο Παπουλάκης, που εκοιμήθη στις 2 Μαρτίου 1868 στο ιστορικό νησί της Ιθάκης.