Ἀπολυτίκιον Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἦχος α' Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2009

Η ιδρυτική πράξη της Τράπεζας Αίματος και η έγκριση της Ιεράς Μητροπόλεως

Πρακτικό Νο 9

Στην Καλλιμασιά και στο γραφείο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου σήμερα 25 Απριλίου 1998 ημέρα της εβδομάδος Σάββατο και ώρα 5 μ.μ.. συνεδρίασε το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, Αιδεσιμωτάτου Οικονόμου Γεωργίου Κωνσταντίνου, παρόντων όλων των μελών του, Νικολάου Κ. Αργυρούδη, Ιωάννου Π. Κοντοποδιά, Κωνσταντίνου Βούκουνα και Eλπιδοφόρου Μίχαλου με αποκλειστικό θέμα: «Δημιουργία Τράπεζας Αίματος του Ιερού μας Ναού και σύνταξη του Κανονισμού λειτουργίας της».

Ο Αιδεσιμ. Πρόεδρος αφού πήρε το λόγο λέγει ότι: «Σ’ όλους μας είναι γνωστή η ανάγκη ύπαρξης αποθέματος αίματος λόγω της μεγάλης ζήτησης εκ των ασθενούντων συνανθρώπων μας. Συμμετέχοντας στην προσπάθεια εξεύρεσης αίματος σε ενοριακό επίπεδο για ασθενείς διαπίστωσα με ευχαρίστηση ότι υπάρχουν αρκετοί ενορίτες πρόθυμοι να προσφέρουν αίμα. Υπάρχει όμως ανάγκη συντονισμού αυτής της προσφοράς και εφαρμογής ενός προγράμματος έτσι ώστε σε κάθε περίπτωση να καλύπτονται οι ανάγκες σε αίμα ενοριτών και άλλων, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα Επίσης, εκ της ενασχολήσεώς μου με το θέμα, διαπίστωσα ότι αυξάνει καθημερινά ο αριθμός εκείνων που οικειοθελώς δηλώνουν ότι επιθυμούν να εγγραφούν σε ένα πίνακα αιμοδοτών. Έχοντας υπ’ όψιν όλα αυτά προτείνω να συστήσουμε στην ενορία μας Τράπεζα Αίματος, που θα συνεργάζεται με την Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Σκυλίτσειου Γ.Ν.Ν.Χίου ή οποιουδήποτε άλλου Κρατικού Νοσοκομείου και να συντάξουμε τον σχετικό κανονισμό».

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και συζήτησε επί του θέματος, ομόφωνα αποφασίζει τη δημιουργία Τράπεζας Αίματος και συντάσσει τον ακόλουθο Κανονισμό λειτουργίας της:

Κανονισμός λειτουργίας Τράπεζας Αίματος Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς.

Άρθρο 1

Δημιουργείται από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου «Τράπεζα Αίματος» με σκοπό τη διάδοση της ιδέας της εθελοντικής αιμοδοσίας μεταξύ των ενοριτών και την κάλυψη των αναγκών σε αίμα, των μελών της, των συγγενών τους και εφόσον υπάρχει η δυνατότητα όλων των ενοριτών.

Άρθρο 2

Η επωνυμία της Τράπεζας είναι: «Τράπεζα Αίματος Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς Χίου» με έδρα την Καλλιμασιά Χίου.

Άρθρο 3

Μέλη της Τράπεζας Αίματος είναι όσοι από τους ενορίτες μπορούν και επιθυμούν να προσφέρουν αίμα και κάθε άλλος πολίτης που το επιθυμεί.

Άρθρο 4

Δικαίωμα λήψης αίματος έχουν οι εθελοντές αιμοδότες, οι σύζυγοι, τα παιδιά, οι γονείς και τα αδέλφια τους.

Άρθρο 5

Την Τράπεζα Αίματος διαχειρίζεται τριμελής επιτροπή, η οποία ορίζεται από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο.

Άρθρον 6

Οργανωτική δομή της Αιμοδοσίας – Διαχείριση του Αίματος.

1) Το έργο της Αιμοδοσίας εκτελείται με ευθύνη της τριμελούς επιτροπής που θα συνεργάζεται με τις υπηρεσίες Αιμοδοσίας των Κρατικών Νοσοκομείων.

2) Οι εθελοντές αιμοδότες θα προσφέρουν το αίμα τους στην Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Σκυλίτσειου Γ. Ν. Ν. Χίου ή σε οποιοδήποτε άλλο Κρατικό Νοσοκομείο μετά από συνεννόηση με την τριμελή επιτροπή και οι εκάστοτε χορηγούμενες ποσότητες αίματος θα κατατίθενται για λογαριασμό της Τράπεζας Αίματος της ενορίας μας.

3) Στον εθελοντή αιμοδότη η Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Σ. Γ. Ν. Ν. Χίου ή του όποιου άλλου Κρατικού Νοσοκομείου θα χορηγεί βεβαίωση, στην οποία θα αναγράφεται η ποσότητα αίματος, που έδωσε και σύμφωνα με την οποία θα ενημερώνεται το σχετικό Βιβλίο Κίνησης Αίματος και η ατομική του μερίδα. Θα του χορηγείται ωσαύτως και βεβαίωση, την οποία θα μπορεί να προσκομίζει στην Υπηρεσία του για τη λήψη της ειδικής αδείας, όπου αυτή προβλέπεται.

4) Αιμοδότης θεωρείται εκείνος, ο οποίος προσφέρει αίμα μία τουλάχιστον φορά κατ’ έτος, εκτός και αν συντρέχουν λόγοι υγείας για τη μη εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής.

5) Ο ενδιαφερόμενος αιμοδότης και κάθε μέλος της Τράπεζας Αίματος απαραίτητα πρέπει να λαμβάνει από το Νοσοκομείο, στο οποίο νοσηλεύεται ο ίδιος ή μέλος της οικογενείας του ιατρική βεβαίωση, στην οποία θα αναγράφεται η ποσότητα αίματος που χρειάζεται για την περίπτωσή του και την οποία θα προσκομίζει στην αρμοδία επιτροπή.

6) Η τριμελής επιτροπή σύμφωνα με τη βεβαίωση αυτή θα αποφασίζει για την χορήγηση αίματος. Η παραπάνω απόφαση επισημοποιείται με την έκδοση της Εντολής Παροχής Αίματος προς το Σταθμό Αιμοδοσίας, όπου το αίμα είναι πιστωμένο, και στην οποία αναφέρεται το όνομα του καλυπτομένου αρρώστου και ο αριθμός των παρεχομένων μονάδων αίματος.

7) Η Τράπεζα Αίματος έχει την υποχρέωση ανάλογα με τις δυνατότητές της να χορηγεί αίμα σε όλους τους εθελοντές αιμοδότες και τους λοιπούς, κατά τα ανωτέρω, συγγενείς τους. Ακόμη κατά την κρίση της αρμοδίας επιτροπής μπορεί να χορηγεί αίμα και σε άλλα πρόσωπα της ενορίας, ιδίως όταν αυτά είναι υπερήλικες, άποροι και δεν έχουν συγγενικά πρόσωπα.

8) Σε κάθε περίπτωση η ποσότητα αίματος, που θα χορηγείται, θα εξαρτάται από τα υπάρχοντα αποθέματα. Γενικότερος σκοπός είναι να εξυπηρετούνται όλοι οι έχοντες ανάγκη ενορίτες. Αυτό βέβαια θα είναι δυνατόν μόνο όταν υπάρχει επάρκεια εθελοντικού αίματος.

9) Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, θα μπορεί να προσφερθεί ορισμένη ποσότητα αίματος και εκτός των ορίων της ενορίας, μόνο με ομόφωνη και αιτιολογημένη απόφαση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου κατόπιν σχετικής εισήγησης της επιτροπής.

10) Οποιοδήποτε έγγραφο εκδίδεται για παροχή αίματος, θα χαρακτηρίζεται ως απόρρητο.

11) Η τριμελής επιτροπή για τη σωστή παρακολούθηση της ποσότητας αίματος, που θα διαχειρίζεται θα τηρεί, Βιβλίο Κίνησης Εθελοντικού Αίματος, Μητρώο Εθελοντών Αιμοδοτών και διπλότυπο Εντολών Παροχής Αίματος.

Άρθρο 7

1) Για κάθε θέμα, που δεν ρυθμίζεται από τον παρόντα Κανονισμό, αποφασίζει το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο ύστερα από εισήγηση της τριμελούς επιτροπής.

2) Η δημιουργούμενη Τράπεζα Αίματος θα ενταχθεί μελλοντικά στο προβλεπόμενο να συσταθεί στην ενορία μας Εκκλησιαστικό Ίδρυμα σαν Τμήμα της δραστηριότητάς του και ο παρών Κανονισμός λειτουργίας της θα ενσωματωθεί στο σχετικό Κανονισμό λειτουργίας του Ιδρύματος.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται ως ακολούθως:

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                       ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ

            ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ                                ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΚΟΝΤΟΠΟΔΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΚΟΥΝΑΣ

                                                                      ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΜΙΧΑΛΟΣ