Ἀπολυτίκιον Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἦχος α' Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2012

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 8 «Περί τῆς Ἱματιοθήκης τῆς Ἀγάπης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν»

Ἀριθ. Πρωτ.: 1650
Ἀριθ. Διεκπ.:  690
Ἐν Χίῳ τῇ 22ᾳ Ὀκτωβρίου 2012
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  8
Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν εὐσεβῆ λαόν
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως
Θέμα: «Περί τῆς Ἱματιοθήκης τῆς Ἀγάπης τς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν»
Ἀγαπητοί μου,
Ἡ ἀνακούφιση τοῦ πάσχοντος ἤ τοῦ ἔχοντος ἀνάγκην συνανθρώπου μας εἶναι διακονία αὐτοῦ τοῦ ἰδίου τοῦ Χριστοῦ καθώς τόν συναντᾶμε στό πρόσωπο τοῦ κάθε ἀνώνυμου ἤ ἐλάχιστου ἀδελφοῦ μας, σύμφωνα μέ τή δική Του διαβεβαίωση (Ματθ. 25,41).
Ἡ ἀγάπη καί ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀνεξάντλητη καί ἀγκαλιάζει ὅλα τά πλάσματά Του πάνω στή γῆ. Ἔτσι ἀκριβῶς ἡ διακονία  τοῦ Χριστοῦ, μέ κάθε τρόπο, στό πρόσωπο τοῦ κάθε ἀνθρώπου εἶναι ἔκφραση τῆς ἀγάπης μας πού οὐδέποτε ἐκπίπτει (Α΄Κορ. 13,8). Εἶναι υἱοθέτηση τῆς ἀγόγγυστης θυσιαστικῆς προσφορᾶς τοῦ Σίμωνα τοῦ Κυρηναίου (Ματθ. 27,32), καθώς γινόμαστε συγκυρηναῖοι καί συναντιλήπτορες στόν ἀγῶνα τῆς ἐπιβίωσης ἤ τῆς ἀξιοπρεπούς διαβίωσης τοῦ κάθε συνανθρώπου μας πού βρίσκεται σέ κατάσταση ἀνάγκης.
Εἶναι, ἐπίσης, μίμηση τῆς θείας φιλανθρωπίας πού ἀγκαλιάζει σωτηριολογικά ὅλους τούς ἀνθρώπους. Εἶναι ἀπόδειξη τοῦ θυσιαστικοῦ μεγαλείου τῆς πίστεώς μας καί προσωπική ὁμολογία καί ἔκφραση τῆς ἀγάπης μας πρός τό πάνσεπτο πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ μας. Λίγο πρίν τό ἑκούσιο καί ζωοποιό πάθος Του, στό μυστικό δεῖπνο, κατ’ ἐπανάληψη μᾶς δίδαξε ὅτι τήν ἀγάπη μας πρός Αὐτόν πρέπει νά τήν δείχνουμε, ὄχι μέ λόγια, ἀλλά ζώντας σύμφωνα μέ τίς ἐντολές Του.
Ἀναφέρει πολύ χαρακτηριστικά γι’αὐτό ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος: «Ὁ Θεός εἶναι ὁ πατέρας τῆς ἀγάπης, ἡ ἴδια ἡ ἀγάπη» διότι μέ αὐτά τά ὀνόματα Τοῦ ἀρέσει νά Τόν ἀποκαλοῦν περισσότερο ἀπό τά ἄλλα, γιά νά διδάξει κόμη καί μέ τά νόματα τήνγάπη στούς δελφούς, κενος πού δωσε τήν νέα ντολή νά γαπμε τόσο πολύ  νας τόν λλο σο χουμεγαπηθε» (PG 35,841A).
Στήν ἴδια συνάφεια ἀναφέρει πολύ παραστατικά ὁ Ἱερός Χρυσόστομος ὅτι: «τό μεγαλύτερο ἀπό ὅλα τά θαύματα στή ζωή μας εἶναι ἡ ἀγάπη» (PG 60, 464) καί συνεχίζει, λέγοντας ἀλλοῦ, ὅτι : «Ἡ ὕπαρξη του καθενός μας εἶναι συνδεδεμένη μέ τό πλησίον μας» (PG 61, 260). Ἡ ἀγάπη πού δείχνουμε γιά τούς συνανθρώπους μας, συνεχίζει ὁ Ἰ. Χρυσόστομος, κάνει τήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου πιό εὐρύχωρη ἀπό τόν οὐρανό (PG 60,313).
Μέ αὐτές τίς σκέψεις καί ἔχοντας ὑπόψη ὅτι σύμφωνα μέ τήν Ὀρθόδοξη χριστιανική πίστη μας «Δέν ὑπάρχει Ἰουδαῖος καί εἰδωλολάτρης, δέν ὑπάρχει δοῦλος καί ἐλεύθερος, δέν ὑπάρχει ἄντρας καί γυναῖκα, ὅλοι σας εἶστε ἕνα, χάρη στόν Ἰησοῦ Χριστό»(Γαλ. 3, 28) καί ὅτι «Ἄνδρα ἱλαρό καί δότη εὐλογεῖ ὁ Θεός» (Παροιμ. 28,2), καθώς γιά τούς χριστιανούς δέν ὑπάρχουν ὑπάνθρωποι, ἤ ἄνθρωποι ἀνώτεροι καί κατώτεροι, σᾶς παρακαλῶ καί ἐνθέρμως σᾶς προτρέπω ὡς Ἐπίσκοπος καί ὡς πνευματικός σας πατέρας, νά ἀνταποκριθεῖτε στό κάλεσμα τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας γιά τή συγκέντρωση εἰδῶν ἱματισμοῦ καί ὑπόδησης, τά ὁποῖα θά προσφέρονται στήν «ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν πού λειτουργεῖ μέ τήν φροντίδα τῶν Ἱερέων μας Πρωτοπρ. Ἀντωνίου Τσουκαλᾶ (τηλ. 6938745553) καί Πρεσβ. Μιχαήλ Ζευγιοῦ (τηλ. 6937151438) ἀπό τούς ὁποίους ἔχετε τήν δυνατότητα νά λάβετε περισσότερες πληροφορίες.
Γνωρίζοντας τήν εὐσέβειά σας καί τήν εὐαισθησία σας ἀπέναντι στόν ἀνθρώπινο πόνο, πού δυστυχῶς, ὡς μή ὄφειλε, περισσεύει σήμερα στήν ἐποχή μας, θέλω νά σᾶς διαβεβαιώσω ὅτι ἡ πρωτοβουλία αὐτή, ἔχει ἕνα καί μοναδικό σκοπό. Νά ἀπαλύνουμε τόν πόνο τοῦ Χριστοῦ, ὅπως τόν βλέπουμε καί τόν ζοῦμε στά πρόσωπα τῶν συνανθρώπων μας.
Μέ πατρικές εὐχές
Ὁ Μητροπολίτης
+ Ὁ Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν Μᾶρκος

Δεν υπάρχουν σχόλια: