Ἀπολυτίκιον Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἦχος α' Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Σάββατο 20 Απριλίου 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1021/311/15-4-2013 Συνάντησις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου μέ Φοιτητάς καί νέους Ἐπιστήμονας,

imx-logoἘν Χίῳ τῇ 15ῃ  Ἀπριλίου 2013
Ἀρ.  Πρωτ.:  1021
Ἀρ.  Διεκπ.:   311
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ   ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν εὐσεβῆ λαόν
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως
Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι τήν Παρασκευήν 26ην Ἀπριλίου ἐ.ἔ. καί ὥραν 5.30 μ.μ. εἰς τό Ἱερόν Παρεκκλήσιον τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως (ὁδός Μητροπολίτου Παύλου 19)  θά πραγματοποιηθῇ συνάντησις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου μέ Φοιτητάς καί νέους Ἐπιστήμονας, μέ θέμα:Προσέγγισις τοῦ νοήματος τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος.
Ἐπίσης, τήν Τετάρτην 24ην Ἀπριλίου ἐ.ἔ. καί ὥραν 5.30 μ.μ. θά πραγματοποιηθῇ ἀντίστοιχη συνάντησις μέ Φοιτητρίας καί νέας Ἐπιστήμονας μέ τήν κ. Μαρίαν Φραγκάκην, Δικηγόρον. 
Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Ὁ Πρωτοσύγκελλος
Ἀρχιμανδρίτης
Γεώργιος Κ. Λιαδῆς

Δεν υπάρχουν σχόλια: