Ἀπολυτίκιον Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἦχος α' Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Τετάρτη 1 Μαΐου 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 985/299/12-4-2013 « Δισκοφορία ὑπέρ τῶν συσσιτίων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν

Ἐν Χίῳ τῇ 12ῃ  Ἀπριλίου 2013
Ἀρ.  Πρωτ.:  985
Ἀρ.  Διεκπ.: 299
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν εὐσεβῆ  λαόν
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως
Θέμα: «Δισκοφορία ὑπέρ τῶν συσσιτίων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν».
«Ἔδωκαν εἰς τό βρῶμα μου χολήν καί εἰς τήν δίψαν μου ἐπότισάν με ὄξος».
Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,
Τοῦτες τίς ἱερές στιγμές, πού ὁ ἄνθρωπος μέ ἀγνωμοσύνη πρός τόν Δημιουργό καί Σωτήρα του Τόν θρέφει μέ χολή καί ὄξος, ἄς ἀποκαταστήσωμε αὐτή τήν συμπεριφορά τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.
Ἄς συνεισφέρωμε στό φαγητό τῶν ἐλαχίστων ἀδελφῶν τοῦ Χριστοῦ μας, τό ὁποῖο προσφέρεται καθημερινά ἀπό τήν τοπική μας Ἐκκλησία γιά περισσοτέρους ἀπό 650 ἀνθρώπους.
Ὁ δίσκος, ὁ ὁποῖος θά περιαχθεῖ ἀπόψε, σᾶς δίνει τήν εὐλογημένη εὐκαιρία νά προσφέρετε ἀπό τό περίσσευμα ἤ τό ὑστέρημά σας γιά τά συσσίτια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν.
Σημείωσις: Παρακαλεῖσθε νά ἀναγνωσθῇ τό Ἐγκύκλιον Σημείωμα εἰς τούς Ἱερούς Ναούς τό ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς κατά τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἐπιταφίου καί ἐν συνεχείᾳ νά περιαχθῇ δίσκος ὑπέρ τῶν συσσιτίων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν, τό προϊόν τοῦ ὁποίου θά ἀποσταλῇ ἕως τήν 10ην Μαΐου ἐ.ἔ., μετά τοῦ σχετικοῦ Πρακτικοῦ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν, συμφώνως ταῖς διατάξεσι τοῦ ἄρθρου 10 παρ. 1 περίπτ. ε΄ τοῦ Κανονισμοῦ «Περί συστάσεως Ἐκκλησιαστικοῦ Ἱδρύματος μέ τήν ἐπωνυμίαν ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ» (Φ.Ε.Κ. 2824 / τ. Β΄/ 14.12.2011).
Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Ὁ Πρωτοσύγκελλος
Ἀρχιμανδρίτης
Γεώργιος Κ. Λιαδῆς

Δεν υπάρχουν σχόλια: