Ἀπολυτίκιον Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἦχος α' Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Σάββατο 2 Αυγούστου 2014

Έρανος Αγάπης Ιεράς Μητροπόλεως Χίου

Ἀ­ριθμ. Πρωτ. 1524
Ἀ­ριθμ. Δι­εκπ. 839 
Ἐν Χί­ῳ τῇ 24ῃ Ἰ­ου­λί­ου 2014
Μνή­μη Χρι­στί­νης με­γα­λο­μάρ­τυ­ρος
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
Τόν Ἱ­ε­ρόν Κλῆ­ρον
κά­ι τόν εὐ­σε­βῆ λα­όν
τῆς κα­θ’­ἡ­μᾶς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως

Ὅ­λοι βι­ώ­νου­με τήν πο­λύ­πλευ­ρη κρί­ση στήν ἑλ­λη­νι­κή κοι­νω­νί­α ֹ ἡ ἀνεργία καί ἡ ἀνασφάλεια ταλαιπωροῦν καί προβληματίζουν πολλούς συμπολῖτες μας. Αὐτή ἡ κρίση δέν ἀφήνει ἀδιάφορη τήν Ἐκκλησία μας πού εἶναι μάνα ὅλων τῶν πιστῶν, ὅπως καί ἡ Παναγία Μητέρα τοῦ Χριστοῦ, τήν Κοίμηση τῆς ὁποίας θά τιμήσουμε σέ λίγες μέρες.

Τό πρόσωπο τῆς Θεοτόκου εἶναι τό σύμβολο τοῦ ἐλέους, τῆς παρηγοριᾶς, τῆς χαρᾶς καί τῆς ἐλπίδας. Καθῆκον, λοιπόν, καί τῆς Ἐκκλησίας εἶναι νά μεταδώσει ὅλες αὐτές τίς δωρεές στά ἐμπεριστατωμένα μέλη της. Μέ ποιό τρόπο; Μέ τά μέσα που τῆς χάρισε ὁ Χριστός καί μέ τή βοήθεια ὅλων σας, οἱ ὁποῖοι ἔχετε πυκνώσει τίς τάξεις τῶν ἐθελοντῶν ἀγάπης στήν ἰδιαίτερη πατρίδα μας. Γιατί δέν ξεχνᾶμε πώς ὁ ἴδιος ὁ Κύριος εἶπε: «πείνασα καί μοῦ δώσατε φαγητό, δίψασα καί μοῦ προσφέρατε νερό, ἤμουν ξένος, ἄπορος καί μέ περιθάλψατε, ἀσθενής καί φυλακισμένος καί μέ ἐπισκεφθήκατε».

Εἶναι παρήγορο πώς ἀρκετοί συμπολῖτες μας, συνεχίζοντας παλαιά παράδοση στόν τόπο μας, ἀσχολοῦνται καθημερινά μέ τήν παρασκευή καί προσφορά φαγητοῦ σέ ὅσους ἔχουν ἀνάγκη καί ἐπεκτείνουν τήν προσφοράν τους μέσῳ τῶν φιλοπτώχων ταμείων τῶν Ἐνοριῶν καί τῆς Μητρόπολης, μέ τήν ἐξεύρεση τῶν ἀναγκαίων γιά φάρμακα, ροῦχα καί γιά ἄλλα βασικά εἴδη. Ὑποτροφίες καί χρηματικά βραβεῖα σέ φοιτητές καί μαθητές ἐκφράζουν κατά κάποιο τρόπο τήν μέριμνα τῆς Ἐκκλησίας μας στήν νεολαία. Εἴμαστε σίγουροι πώς ἡ ὀργανωμένη προσπάθεια τῆς Μητρόπολης Χίου νά συγκεντρώσει πόρους γι’ αὐτό τό σκοπό, στόν ἔρανο μέ κουπόνια - ἀποδείξεις, πού θά πραγματοποιηθεῖ τήν Κυριακή 10 Αὐγούστου στίς κωμοπόλεις καί στά χωριά καί τή Δευτέρα 11 Αὐγούστου στό κέντρο τῆς πόλης τῆς Χίου, θά συγκεντρώσει πλούσιους τούς καρπούς τῆς ἀγάπης σας.

Ν’ ἀνταποκριθοῦμε, λοιπόν, ὅπως ὁ καθένας ἀπό μᾶς κρίνει, στόν ἔρανο ἀγάπης τοῦ Δεκαπενταυγούστου. Γιατί δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε πώς «κανείς δέν μπορεῖ νά εὐτυχεῖ μόνος του, ὅταν γύρω του ἄλλοι δυστυχοῦν».

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος 
+Πρωτοπρ. Δημήτριος Κ. Γεόμελος

Σημείωσις: Νά ἀναγνωσθῇ ἐπ’Ἐκκλησίᾳ κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς 3ης, 6ης καί τῆς 10ηςΑὐγούστου ἐ.ἔ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: