Ἀπολυτίκιον Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἦχος α' Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Δευτέρα 9 Μαΐου 2016

Προκήρυξη φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την ενοικίαση οικοπέδου ιδιοκτησίας Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ

Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου  Καλλιμασιᾶς διά τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/13-4-2016 πράξεώς του, θέμα 2ον, ἡ ὁποία ἐγκρίθηκε διά τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 921/563/21-4-2016 ἐγγράφου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, προκηρύσσει:
Φανερή πλειοδοτική δημοπρασία γιά τήν ἐνοικίαση τοῦ οἰκοπέδου (ἀκάλυπτου περιφραγμένου χώρου) πού βρίσκεται ἀνατολικά της ἐνοριακῆς αἴθουσας ἐφαπτόμενο μέ αὐτή ἐκτάσεως 90 τ. μ.  δία φανερῆς πλειοδοτικῆς δημοπρασίας γιά μία τετραετία καί σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 16 τοῦ Κανονισμοῦ 8/1979 καί μέ τούς παρακάτω ὅρους:
1)     Τήν ἐνοικίαση τοῦ οἰκοπέδου (ἀκάλυπτου περιφραγμένου χώρου) πού βρίσκεται ἀνατολικά της ἐνοριακῆς αἴθουσας ἐφαπτόμενο μέ αὐτή ἐκτάσεως 90 τ. μ.  δία φανερῆς πλειοδοτικῆς δημοπρασίας γιά μία τετραετία καί σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 16 τοῦ Κανονισμοῦ 8/1979 καί μέ τούς παρακάτω ὅρους:
2)     Ἡ μίσθωση θά εἶναι τετραετής καί θά λήξει τόν Μάιο τοῦ 2020
3)     Ἡ ἐνοικίαση θά γίνει μέ φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, ἐνώπιόν του Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου, στό γραφεῖο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιᾶς τήν Τετάρτη 11 Μαΐου 2016 καί ἀπό ὥρας 20.30 ἕως 21.30 ἐνώπιόν του Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου. Σέ περίπτωση κατά τήν ὁποία ἡ δημοπρασία θά ἀποβεῖ ἄγονος θά ἐπαναληφθεῖ τήν Τετάρτη 18 Μαΐου 2016 ὥρα 20.30 – 21.30 στό Γραφεῖο τοῦ Ναοῦ.
4)     Ἡ δημοσίευση τῆς δημοπρασίας καί τῶν ὅρων αὐτῆς περιληπτικῶς θά γίνει δί’ ἀνακοινώσεως ἐντός της ἐνορίας και δι’ ἀναρτήσεως στην ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου και στο ιστολόγιο του Ιεροῦ μας Ναοῦ http://koimisikallimasia.blogspot.gr/.
5)     Ὡς πρώτη προσφορά (τιμή ἐκκίνησης) θά ζητηθεῖ τό ποσό τῶν 360 εὐρώ, γιά ἐτήσιο μίσθωμα. Οἱ προσφορές διατυπώνονται προφορικά ἀπό τούς διαγωνιζόμενους, ἀνακοινώνονται μεγαλοφώνως καί ἀναγράφονται στό πρακτικό της δημοπρασίας κατά σειρά προσφορῶν καί τό ὁποῖον θά ὑπογραφεῖ μετά τή λήξη τῆς δημοπρασίας ὑπό τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου καί τοῦ τελευταίου πλειοδότη.
6)     Γιά νά γίνει κάποιος δεκτός στή δημοπρασία: α) ἀπαιτεῖται νά καταθέσει ὡς ἐγγύηση στό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο ποσόν ἴσον τουλάχιστον μέ τό 1/10 τοῦ ποσοῦ τῆς τιμῆς ἐκκίνησης σέ μετρητά ἤ τραπεζική ἐπιταγή ἤ γραμμάτιο τοῦ Ταμείου Παρακαταθηκῶν καί Δανείων ἤ καί βεβαίωση Τραπέζης περί καταθέσεως εἰς αὐτήν γιά τόν ὑπόψη σκοπό τίτλων τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου ἰσόποσης ἀξίας, β) πρέπει ἡ προσφορά του νά εἶναι ἀνώτερη κατά 3% τοῦ ἐλάχιστου ὁρίου πού τίθεται ἀνωτέρω καί κάθε νέα προσφορά θά εἶναι αὐξημένη κατά 2% τῆς προηγουμένης. Προσφορές μικρότερές του ἐλάχιστου ὁρίου δέν γίνονται δεκτές.
7)     Ἐφόσον ὑπάρχει ἐνδιαφέρον περισσοτέρων πλειοδοτῶν δύναται τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο νά παρατείνει τό χρόνο τῆς δημοπρασίας.
8)     Σέ περίπτωση συμμετοχῆς στή δημοπρασία ἀπό κοινοῦ περισσοτέρων του ἑνός πλειοδοτῶν καί ἀναδειχθοῦν τελευταῖοι πλειοδότες αὐτοί καθίστανται ὡς πρός ὅλες τίς ὑποχρεώσεις ἀλληλεγγύως ὑπεύθυνοι ἔναντί του Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου.
9)     Ἐπιτρέπεται καί ἡ διά νομίμου πληρεξουσίου συμμετοχή στή δημοπρασία ἀντιπροσώπου τοῦ ἐνδιαφερομένου.
10)Ἡ δημοσίευση τῆς δημοπρασίας καί τῶν ὅρων αὐτῆς περιληπτικῶς θά γίνει δί’ ἀνακοινώσεως ἐντός της ἐνορίας.
11)Κατά τήν δημοπρασία ὁ τελευταῖος πλειοδότης θά καταβάλει ποσόν ἴσον μέ τό ½ τοῦ μισθώματος, ἐνῶ τό ὑπόλοιπό του μισθώματος διά τό πρῶτον ἔτος θά καταβληθεῖ ἅμα τή ὑπογραφή τοῦ μισθωτηρίου συμβολαίου. Τά δέ μισθώματα τῶν ὑπολοίπων ἐτῶν θά καταβάλλονται εἰς τήν ἀρχή ἕκαστου ἔτους.
12)Τόν τελευταῖο πλειοδότη-ἐνοικιαστή βαρύνουν μονομερῶς ὅλα τά ἔξοδα τῆς δημοπρασίας καθώς καί τό χαρτόσημο 3,6% ἐπί τοῦ ἐνοικίου (ἐτησίου μισθώματος).
13)Δέν ἐπιτρέπεται τό οἰκόπεδο-μίσθιο νά χρησιμοποιηθεῖ γιά σκοπούς ἀντικείμενους πρός τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας (ἄρθρο 16 §1, Κανον. 8/1979).
14)Ἡ κατακύρωση τῆς δημοπρασίας σέ κάθε περίπτωση ἐπαφίεται στήν κρίση τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου καί ὑπόκειται στήν ἔγκριση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου.
15)Αἴτηση γιά ἐπανάληψη τῆς δημοπρασίας πρέπει νά περιλαμβάνει προσφορά ὕψους τουλάχιστον 10% μεγαλύτερή του ἐπιτευχθέντος διά τῆς δημοπρασίας ποσοῦ, ὑποβάλλεται δέ μέ χαρτοσημασμένη αἴτηση μέσα σέ τρεῖς μέρες ἀπό τή διεξαγωγή τῆς δημοπρασίας πρός τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο ἤ τήν Ἱερά Μητρόπολη Χίου συνοδεύεται ἀπαραίτητα μέ γραμμάτιο ἴσο πρός τοῦτο ποσοῦ. Σέ περίπτωση ἀντιπροσφορᾶς ἡ δημοπρασία θά ἐπαναληφθεῖ στόν ἴδιο τόπο καί χρόνο μετά ἀπό ἑπτά μέρες ἀπό τήν ὑποβολή της.
16)Σέ περίπτωση πού ἡ δημοπρασία ἀποβεῖ ἄγονη ἤ ἀσύμφορη, θά ἐπαναληφθεῖ τήν Τετάρτη 6 Ἰουνίου 2012 τήν ἴδια ὥρα καί στόν ἴδιο τόπο μέ ἁπλή ἀνακοίνωση τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου, πού θά ἀναρτηθεῖ στόν πίνακα ἀνακοινώσεων τοῦ Ναοῦ πρό πέντε ἡμερῶν (ἄρθρο 16 §2, Κανον. 8/1979).
17)Ἀμέσως μετά τό πέρας τῆς δημοπρασίας ἐπιστρέφεται εἰς τούς μή ἀναδειχθέντας τελευταίους πλειοδότες ἡ καταβληθεῖσα ὑπ' αὐτῶν ἐγγύηση συμμετοχῆς. Ἡ ἐγγύηση συμμετοχῆς τοῦ τελευταίου πλειοδότη συμψηφίζεται μέ τό ποσό τῆς προσφορᾶς του.
18)Μετά τήν κοινοποίηση ἀπό τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τῆς ἔγκρισης τῶν πρακτικῶν της δημοπρασίας ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου στόν τελευταῖο πλειοδότη αὐτός ὑποχρεοῦται ὅπως ἐντός δέκα ἡμερῶν καταθέσει ὁλόκληρο τό ποσό τῆς δημοπρασίας μετρητοῖς στό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο ἤ μέσω Τραπέζης διά σχετικῆς ἐπιταγῆς καί ὁπωσδήποτε πρό τῆς ὑπογραφῆς τοῦ σχετικοῦ συμβολαίου ἐνοικίασης.
19)Σέ περίπτωση ἄρνησης τοῦ τελευταίου πλειοδότη νά ὑπογράψει τό πρακτικό της δημοπρασίας ἤ νά τηρήσει τούς ὅρους τῆς παρούσης προκήρυξης ἡ ἐγγύηση πού κατέθεσε γιά τή συμμετοχή του στή δημοπρασία καταπίπτει αὐτοδικαίως ὑπέρ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί ἡ δημοπρασία ἐπαναλαμβάνεται σέ βάρος του.
20)Κάθε ἄλλη περίπτωση πού ἤθελε προκύψει καί δέν ἀναφέρεται στήν παροῦσα ρυθμίζεται σύμφωνα μέ τό νόμο.
Καλλιμασιά, 6 Μαΐου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: