Ἀπολυτίκιον Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἦχος α' Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2014

Έναρξη μαθημάτων Κατηχητικών Σχολείων

Ἀριθμ. Πρωτ. 1741
Ἀ­ριθμ. Διεκπ. 1030 
Ἐν Χί­ῳ τῇ 15ῃ Σεπτεμβρίου 2014
Μνήμη Νικήτα Μεγαλομάρτυρος
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Π ρ ό ς
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἐνταῦθα
Διά τοῦ παρόντος καί λαβόντες ὑπ’ ὄψιν τήν ὑπ’ ἀριθ. 2957/14-9-2014 Ἐγκύκλιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ ἔναρξις τῶν μαθημάτων τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων (ὅλων τῶν βαθμίδων), κατά τό Κατηχητικόν ἔτος 2014-2015, θά πραγματοποιηθῇ, τήν Κυριακήν 5ην Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ..


Τό Κατηχητικόν Βοήθημα «ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ», τό ὁποῖον θά χρησιμοποιηθῇ ἐφέτος, ὡς καί τό ἀπαραίτητον κατηχητικόν ὑλικόν, δύνασθε νά προμηθευθῆτε ἐκ τῶν Γραφείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Ὡς ἐκ τούτου, παρακαλοῦμεν, ὅπως, ἅμα τῇ λήψει τοῦ παρόντος, καί κατόπιν συνεννοήσεως μετά τῶν κ. κ. Διευθυντῶν τῶν Λυκείων, Γυμνασίων καί Δημοτικῶν Σχολείων, ὡς καί τῶν Κατηχητῶν καί Κατηχητριῶν, συμπληρώσητε ἐπακριβῶς τήν συνημμένην κατάστασιν, ἀποστείλητε δέ ταύτην, κατά τό δυνατόν συντομώτερον, εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολιν, προκειμένου αὕτη νά προβῇ εἰς τόν καταρτισμόν τοῦ Γενικοῦ Προγράμματος Λειτουργίας τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων Αὐτῆς.
Πρός τούτοις, σημειωτέον ὅτι κατά τήν ἐπιοῦσαν Κατηχητικήν Περίοδον, σειρά κατηχητικῶν βοηθημάτων ὡς ἐπίσης καί βοηθητικόν κατηχητικόν ὑλικόν, θά εὑρίσκηται ἀνηρτημένον εἰς τήν ἠλεκτρονικήν ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν.
Ἐπίσης, ἔχοντες τήν πεποίθησιν ὅτι θά καταβάλητε πᾶσαν δυνατήν προσπάθειαν, μετά συνέσεως καί διακρίσεως, πρός ἐπιτέλεσιν καί καρποφορίαν τοῦ θεσμοῦ τῆς χριστιανικῆς διαπαιδαγωγήσεως τῶν νέων μας.
Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
+Πρωτοπρ. Δημήτριος Κ. Γεόμελος

Δεν υπάρχουν σχόλια: