Ἀπολυτίκιον Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἦχος α' Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015

Μνήμη Αγίου Νέστορος προστάτη των αθλητών

Ἀ­ριθμ. Πρωτ. 2115
Ἀριθμ. Δι­εκπ. 963
Ἐν Χί­ῳ τῇ 21ῃ Ὀκτωβρίου 2015 
Μνήμη ὁσίου Ἱλαρίωνος τοῦ μεγάλου

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
Τόν Ἱ­ε­ρόν Κλῆ­ρον
καί τόν εὐ­σε­βῆ Λα­όν
τῆς κα­θ' ἡ­μᾶς Ἱ. Μη­τρο­πό­λε­ως

Τήν 27η Ὀκτωβρίου ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τήν μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρα Νέστορος, ὁ ὁποῖος μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τίς εὐχές τοῦ Ἁγίου Δημητρίου ἐνίκησε σέ ἀθλητικό ἀγῶνα μέσα στό στάδιο τόν Λυαῖο. Γιά τό γεγονός αὐτό ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾷ τόν Ἅγιο Νέστορα ὡς προστάτη τῶν ἀθλητῶν.

Γι’ αὐτό τήν Τρίτη 27 Ὀκτωβρίου 2015 θά ἑορτασθῇ ἡ Μνήμη του στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Δημητρίου Βέσσας μέ Ἀρχιερατική Θ. Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, ὁ ὁποῖος θά ἀναπέμψῃ καί δέηση ὑπέρ τῶν ἀθλητῶν.

Παρακαλοῦνται οἱ εὐσεβεῖς χριστιανοί, ἰδιαιτέρως οἱ ἀθλητές καί οἱ ἀθλήτριες τῆς θεοσώστου Ἐπαρχίας μας νά συμμετάσχουν στή λατρευτική αὐτή Σύναξη.

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ὁ Πρωτοσυγκελλεύων
Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης

Κοινοποίησις: ΔΟΜΗ Φυσικῆς Ἀγωγῆς τῆς Διευθύνσεως τῆς Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως Χίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Παρακαλοῦνται οἱ Εὐλαβ. Ἐφημέριοι, ὅπως ἀναγνώσουν τό παρόν Ἐγκύκλιον Σημείωμα κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς 25ης καί 26ης Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ..

Δεν υπάρχουν σχόλια: