Ἀπολυτίκιον Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἦχος α' Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Πέμπτη 5 Απριλίου 2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (2018)

Ἀρ. Πρωτ.: 707
Ἀρ. Δι­εκπ.: 411

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡ. 35
Πρός
Τόν Ἱ­ε­ρόν Κλῆ­ρον
καί τόν εὐ­σε­βῆ λα­όν
τῆς κα­θ' ἡ­μᾶς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως. 
« Ἀληθῶς, Θεοῦ Υἱός ἦν οὗτος!»(Ματθ.κζ΄,54)

«Τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι τόν Υἱόν τοῦ ἀνθρώπου;»

Οἱ ἀρχιερεῖς τοῦ ἰουδαϊκοῦ λαοῦ τόν χαρακτηρίζουν σφετεριστή τῶν δικαιωμάτων τοῦ Θεοῦ.
Οἱ Φαρισαῖοι Τόν ἀποκαλοῦν πλάνο καί ἀγύρτη.
Οἱ Γραμματεῖς καί οἱ Πρεσβύτεροι Τόν ὀνομάζουν Σαμαρείτη.
Ὁ Πιλᾶτος Τόν παραδίδει στόν Σταυρόν.
Οἱ αὐτοκράτορες τῆς Ρώμης ἀκονίζουν τίς λόγχες τους καί ἐκστρατεύουν ἐναντίον Του.
Ὁ Νέρων ὁρκίζεται τήν ἐξαφάνισή Του.
Ὁ Τραϊανός συστηματοποιεῖ τόν διωγμό τῶν πιστῶν Του.
Ὁ Δέκιος μαίνεται.
Ὁ Διοκλητιανός λυσσᾶ.
Ὁ Ἰουλιανός ὁ παραβάτης μελετᾶ τήν ἐξαφάνισι τοῦ Ὀνόματός Του.
Ὁ Ἄρειος ἀμφισβητεῖ τήν Θεότητά Του καί ταράσσει τήν Ἐκκλησία Του.
Ὁ Ρενάν εἰρωνεύεται τήν πίστη στό πρόσωπό Του.
Ὁ Στράους ἀρνεῖται τήν προσκύνησή Του.
Ποικιλώνυμοι ἐχθροί, παλαιοί καί νέοι, χτυποῦν ἀκατάπαυστα ἐναντίον Του μέ τά βέλη τῆς ἀπιστίας καί τῆς πλάνης.
Κι ὅμως, ὁ Ἐσταυρωμένος, νικητής καί τροπαιοῦχος, προβάλλει διά μέσου τῶν αἰώνων, συντρίβοντας τίς προσβολές τῶν ἀθέων καί καταρρίπτοντας τά ἐπιχειρήματα τῶν ἐχθρῶν Του.
Ὁ Ἐσταυρωμένος ζεῖ!
Ζεῖ μέσα στήν Ἐκκλησία πού ἵδρυσε.
Ζεῖ στό θεοΐδρυτο μυστήριο τῆς Θ. Εὐχαριστίας, τό ἁπλούστερο, τό ἀξιοπρεπέστερο, τό ἁγνότερο γεῦμα τῆς ἀνθρωπότητος.
Ζεῖ μέσα στήν ἀγάπη πού ἐδίδαξε, ἐκείνη πού θυσιάζει τά δικά της καί θυσιάζεται γιά τούς ἄλλους.
Ζεῖ μέσα στά ἔργα φιλανθρωπίας πού διαποτίζουν τήν ζωή τῆς ἀνθρωπότητας.
Ζεῖ καί ἐπιδρᾶ στά ἤθη καί τούς τρόπους ζωῆς λαῶν, ἀκόμη κι ἐκεῖ πού ἀπουσιάζει κάθε ἰδέα γιά τό Εὐαγγέλιο καί τήν Ἐκκλησία.
Ζεῖ μέσα στήν πνευματική καλλιέργεια, στήν ἀναζήτηση τοῦ ἀπείρως μεγάλου καί τοῦ ἀπείρως μικροῦ καί μεταξύ τους εὑρίσκεται ὡς τό ἀπείρως ἄπειρον.
Ζεῖ μέσα στούς ἀνθρωπιστικούς μετασχηματισμούς τῶν κοινωνιῶν, σκύβοντας μέ στοργή στήν ὑποτίμηση τῆς γυναίκας, τήν παραμέτρηση τῶν παιδιῶν, τίς δοκιμασίες τῶν ἐργαζομένων καί τῶν δούλων.
Ζεῖ μέσα στήν ἔκφραση τῶν ἰδεῶν καί τῶν συναισθημάτων τοῦ ἀνθρώπου, τήν τέχνη. Τῆς μεταδίδει πνευματικότητα, ἀνωτερότητα, εὐγένεια συλλήψεων κάι πραγματοποιήσεων. Εὐνοεῖ τό πνεῦμα, ἐξευμενίζει τό συναίσθημα, ἀναπτύσσει τίς ἀρετές, δυναμώνει τή σκέψη.
Ζεῖ καί ζεῖ εὐεργετικά καί μέσα στήν Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους. Εἶναι ἡ μόνη καταφυγή καί τό μόνο στήριγμά του.
Χριστιανοί μου!
Ὁ Ἐσταυρωμένος ζεῖ!
Ἐκεῖνος πάσχει καί ἐμεῖς θεραπευόμεθα.
Ἐκεῖνος πονεῖ καί ἐμεῖς ἀνακουφιζόμεθα.
Ἐκεῖνος περιφρονεῖται καί ἐμεῖς δοξαζόμεθα.
Ἐκεῖνος πεθαίνει καί ἐμεῖς ζωοποιούμεθα.
Γιατί; Γιατί εἶναι ὁ Θεός μας. Ὁ ὁμοούσιος, συνάναρχος καί συναΐδιος τῷ Πατρί καί τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι. Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ δι’ ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν μορφήν ἀναλλοιώτως ἀνθρωπίνην προσλαβών, ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός τό μόνον «καινόν ὑπό τόν ἥλιον» (Ἰ. Δαμασκηνός).
Ἄς Τόν λέγουν τέλειο διδάσκαλο, ἄς Τόν χαρακτηρίζουν ἄριστο φιλόσοφο, ἄς Τόν θεωροῦν μέγα κοινωνικό ἀναμορφωτή, ἄς Τόν λογίζουν θαυματουργό εὐεργέτη. Γιά μᾶς πρῶτα ἀπ’ ὅλα, πέρα ἀπ’ ὅλα, πάνω ἀπ’ ὅλα εἶναι ὁ Κύριός μας καί Θεός μας. «Ἀληθῶς Θεοῦ Υἱός ἦν οὗτος!».
Ἰησοῦ καθώς σέ βλέπω σήμερα
χλωμό, ὑβρισμένο, πονεμένο
σέ νοιώθω δυό φορές Θεό
καί δυό φορές ἀγαπημένο!
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2018
Μέ πα­τρι­κές εὐ­χές
Ὁ Μη­τρο­πο­λί­της

+ Ὁ Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν Μᾶρκος

Δεν υπάρχουν σχόλια: