Ἀπολυτίκιον Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἦχος α' Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2012

Κυριακή 14 Ὀκτωβρίου 2012 - Δ΄ΛΟΥΚΑ

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
Ἀριθμός 2 
Κυριακή 14 Ὀκτωβρίου 2012 
Δ΄ΛΟΥΚΑ (Λουκ. ζ΄11-16) 

Πόσον ὡραία εἶναι ἡ σημερινή παραβολή τοῦ σπορέως, ἀγαπητοί ἀδελφοί! 

Τό φθινόπωρο εἶναι ἡ ἐποχή, πού ἀρχίζουν ὅλες οἱ ἐργασίες. Ὁ γεωργός θά βγῇ γιά νά σπείρῃ τά χωράφια του, ὁ ἐπαγγελματίας, ὁ ἐπιστήμων, ὁ ἐργαζόμενος, μετά τήν ἀνάπαυλα τοῦ καλοκαιριοῦ, θά ἀρχίσῃ τόν προγραμματισμό τῆς ἐργασίας του. Σήμερα ἡ Ἐκκλησία ἀρχίζει καί πάλι τό ἀδιάκοπον ἔργο της: τό ἔργο τῆς σπορᾶς τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων, κάθε ἡλικίας καί κάθε μορφώσεως. «Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τόν σπόρον αὐτοῦ». Σήμερα ἐξέρχεται καί πάλιν ὁ Αἰώνιος Σπορεύς, Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, μέ τό ἱερόν Του Εὐαγγέλιον, μέ τήν Ἐκκλησίαν Του, μέ τούς ἱερεῖς Του, μέ τούς Ἱεροκήρυκές Του, μέ τούς πιστούς Του. Ὅλοι σπορεῖς σέ κάθε κατεύθυνση. 

Ἀλλά γιά ποιό λόγο ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀναγκαῖος στούς ἀνθρώπους; 

Α΄ Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι τό ἀληθινό φῶς στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων. Οἱ ἄνθρωποι ἀναζητοῦν κάποιο φῶς, γιά νά δώσουν λύσεις στά προβλήματα τῆς ζωῆς τους. Μαθαίνουν ξένες γλῶσσες, μαθαίνουν ἐπιστῆμες διάφορες, μαθαίνουν διάφορα ἐπαγγέλματα καί πιστεύουν ὅτι αὐτά τό φῶτα, τά φῶτα τῆς ἐπιστήμης καί τῆς τεχνικῆς εἶναι τά φῶτα γιά τήν λύση ὅλων τῶν προβλημάτων τῆς ζωῆς. Λάθος! Λάθος μέγα! Θέλετε μιά ἀπόδειξη; Κυττάξτε γύρω μας τί πλοῦτος ὑπάρχει! Πλοῦτος στή μόρφωση, πλοῦτος στά ἀγαθά, στή ψυχαγωγία, στίς ἀνέσεις. Παρ΄ὅλα ὅμως αὐτά ὑπάρχει πλοῦτος καί στά ἄλυτα προβλήματα τῶν ἀνθρώπων καί πλῆθος δυστυχίας στούς ἀνθρώπους. Λείπει ἕνα φῶς, τό φῶς ἀπό τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων. Αὐτό θά δώσῃ τήν λύση στά προβλήματα καί θά βοηθήσῃ ὁ πλοῦτος νά εἶναι πραγματικός πλοῦτος καί ὄχι ἕνα βάρος καθημερινό στή ζωή τῶν ἀνθρώπων. 

Γράφει ὁ Προφήτης στήν Παλαιά Διαθήκη: «Λύχνος τοῖς ποσί μου ὁ νόμος σου καί φῶς ταῖς τρίβοις μου». Στά καθημερινά προβλήματα χρειάζεται ἕνα καθημερινό φῶς. Φῶς ἐσωτερικό δυνατό, πού θά καθοδηγῇ τούς ἀνθρώπους, τήν οἰκογένεια, τά παιδιά, τούς νέους, τούς γέρους, ὅλους τούς ἀνθρώπους. Τό φῶς αὐτό εἶναι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι ἱκανός νά φωτίσῃ τόν ἄνθρωπο σέ κάθε δυσκολία καί νά τόν ὁδηγήςῃ στή σωτηρία. Καί 

Β΄ Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι μόνο τό φῶς, ἀλλά εἶναι καί δύναμη καί χορηγός ζωῆς. Κυττάξτε τόν μικρό σπόρο, αὐτόν τόν μικρούτσικο σπόρο, τί δύναμη κρύβει μέσα του! Εἶναι σέ θέση νά μετακινήσῃ βάρη, νά συρθῇ κάτω ἀπό πλάκες καί νά βγάλῃ στήν ἐπιφάνεια, στό φῶς, τά φύλλα του. Ἀλλά εἶναι καί ζωή. Κρύβει τή ζωή. Μόλις πέσει στή γῆ διαλύεται καί ἀμέσως ξεχύνεται ἡ ζωή. Ἕνας αὐτός σπόρος καί ἀμέσως δεκάδες ἄλλοι σπόροι ἑτοιμάζονται. Οἱ νέοι αὐτοί σπόροι θά δώσουν τροφή στούς ἀνθρώπους καί, ἑπομένως, ζωή. Καί ἀπό αὐτούς ἀκόμα θά πέσουν στή γῆ, γιά νά συνεχισθῇ τό ἔργο τῆς σπορᾶς, τό ἔργο τῆς ζωῆς. 

Ἄς ἔλθωμε τώρα στή δύναμη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. Νά ὁ Ζακχαῖος. Νά ὁ Παῦλος. Νά ὁ ληστής πάνω στό σταυρό. Νά τόσοι ἄλλοι ἄνθρωποι στίς ἡμέρες μας, οἱ ὁποῖοι ἔσπασαν τά ἐμπόδια, μετενόησαν, ἦλθαν κοντά στό Χριστό, ἔφεραν καί ἄλλους καί ἔγιναν αὐτοί ἀφορμή, ὥστε καί ἄλλοι πολλοί νά γνωρίσουν τόν Χριστό. 

Νά, σήμερα, ἑορτάζουμε τήν μνήμη τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, αὐτῶν, πού ἔγιναν σπορεῖς τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, ὥστε πολλοί – πολλοί ἄνθρωποι νά βροῦν στό λόγο τοῦ Θεοῦ τή δύναμη καί τή ζωή τους. 

Ἀδελφοί μου! Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι γιά μᾶς φῶς, δύναμη, ζωή. Μέ τήν νέα περίοδο ἄς πυκνώσωμε μέ τά παιδιά μας τά Κατηχητικά Σχολεῖα, τά κηρύγματα, νά διαβάζωμε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, νά παρακαλέσωμε τόν Θεό νά γίνῃ καί γιά μᾶς ὁ λόγος Του φῶς, δύναμη, ζωή. Γένοιτο!

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: