Ἀπολυτίκιον Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἦχος α' Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2012

Η "ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ" ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ

Ἀρ. Πρωτ.:1659
Ἀρ. Διεκπ.: 698                            

Ἐν Χίῳ τῇ 24ῃ Ὀκτωβρίου 2012
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
Τῆς καθ’ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἐνταῦθα
Διά τοῦ παρόντος γνωρίζομεν ὑμῖν, συμφώνως τῷ λόγῳ τοῦ Κυρίου «γυμνός ἤμην καί περιεβάλετέ με» (Ματθ. κε΄, 36) καί μέ τήν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ λειτουργεῖ ἡ «ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ» τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Πρός τοῦτο δέον ὅπως μεριμνήσητε διά τήν συγκέντρωσιν εἰς τήν Ἐνορίαν, Ἱματισμοῦ (Ἐνδυμάτων καί Ὑποδημάτων βρεφικῶν, παιδικῶν, ἐφηβικῶν, γυναικείων, ἀνδρικῶν) διά τούς ἐμπεριστάτους, τά ὁποῖα, ὅμως, δέν πρέπει νά εἶναι ἐφθαρμένα, καί παρακαλοῦμεν ὅπως, συμπληρώσητε ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ τήν συνημμένην κατάστασιν μέ τά ὀνόματα τῶν ἐνοριτῶν οἱ ὁποῖοι χρήζουν ἱματισμοῦ, κατ’ ὄνομα καί μετά λοιπῶν στοιχείων καί ἀποστείλητε αὐτήν εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν προκειμένου νά εἰδοποιηθοῦν διά τήν παραλαβήν τοῦ σχετικοῦ ἱματισμοῦ.
Ἐπίσης, ἀποστέλλομεν, συνημμένως, τήν ὑπ’ἀρ 1650/690/22-10-2012 ἐγκύκλιον τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καίΟἰνουσσῶν κ. Μάρκου καί παρακαλοῦμεν νά ἀναγνωσθῇ τήν 4ην καί κατά τήν κρίσιν ὑμῶν τήν 8ην ἤ τήν 9ην Νοεμβρίου 2012.
Διά πλείονας πληροφορίας παρακαλοῦμεν νά ἐπικοινωνῆτε μετά τῶν ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ὁρισθέντων ὑπευθύνων, ἤτοι τῶν: Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. Ἀντωνίου Τσουκαλᾶ (τηλ. 6938745553) καί Αἰδεσιμ. Πρεσβ. Μιχαήλ Ζευγιοῦ (τηλ. 6937151438)
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΕΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
Δευτέρα
10.00 π.μ. – 1.00 μ.μ.
π. Ἀντώνιος Τσουκαλᾶς
»
4.00 μ.μ. – 5.30 μ.μ.
π. Μιχαήλ Ζευγιός
Τρίτη


Τετάρτη
10.00 π.μ. – 1.00 μ.μ.
π. Ἀντώνιος Τσουκαλᾶς
»
4.00 μ.μ.  – 5.30 μ.μ.
π. Μιχαήλ Ζευγιός
Πέμπτη


Παρασκευή
4.00 μ.μ.  – 5.30 μ.μ.
π. Ἀντώνιος Τσουκαλᾶς
π. Μιχαήλ Ζευγιός
Σάββατο


Κυριακή
10.00 π.μ. -  11.00 π.μ.
Ἐκκλ. Ἐπιτροπή Ἱ. Μονῆς
Ἐπίσης διά τήν παράδοσιν καλόν θά ἦτο ἡ ἀπό μέρους ὑμῶν καταμέτρησις, ἀναγραφή περιεχομένου τοῦ κάθε δέματος, πού ἀποστέλλεται καθώς καί ἡ καταγραφή τῶν δεμάτων εἰς ἔγγραφον, τό ὁποῖον θά παραδίδετε διά τό ἀρχεῖον τῆς Ἱματιοθήκης.
Πίστεύομεν, ὅτι θά καταβάλητε πᾶσαν δυνατήν προσπάθειαν, μετά συνέσεως καί διακρίσεως, πρός κάλυψιν τῶν ἀναγκῶν τῶν ἀδελφῶν μας.
Ἐντολῇ  Σεβ. Μητροπολίτου
Ο ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΣ
+ Ἀρχιμ.  Γεώργιος Κ. Λιαδῆς

Δεν υπάρχουν σχόλια: