Ἀπολυτίκιον Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἦχος α' Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Τρίτη 19 Μαρτίου 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 716/199/12-3-2013

Ἀρ.  Πρωτ.: 716
Ἀρ.  Διεκπ.: 199
Ἐν Χίῳ τῇ 12ῃ Μαρτίου 2013
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Διά τοῦ παρόντος, παραγγέλομεν ὑμῖν, ὅπως ἐνημερώσητε τά πρόσωπα τῆς ὑμετέρας Ἐνορίας, ἅτινα λαμβάνουν φαγητόν παρά τῶν «Γευμάτων Ἀγάπης», τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὅτι, διά νά συνεχίζουν νά λαμβάνουν φαγητόν καί κατά τό τρέχον ἔτος 2013, πρέπει ἀπαραιτήτως ἕως τῆς 31ης Μαρτίου 2013, νά προσκομίσουν οἱ ἴδιοι, ἤ μέσῳ ὑμῶν τά ἀκόλουθα δικαιολογητικά:
1. Φωτοτυπία ταυτότητος, (Διά οἰκογένεια καί οἱ δύο σύζυγοι).
2. Ἐκκαθαριστισκόν Ἐφορίας τοῦ οἰκ. ἔτους 2012.
3. Πιστοποιητικόν οἰκογενειακῆς καταστάσεως δι’ ἀνήλικα παιδιά μέχρι 18 ἐτῶν.
Δι’ λλοδαπούς:
1. Φωτοτυπία Διαβατηρίου τοῦ ἰδίου καί τῶν ὑπολοίπων μελῶν.
2. Ἄδεια παραμονῆς.
Καί εἰς τάς δύο περιπτώσεις ἀπαιτεῖται ἡ ἔγγραφος βεβαίωσις ὑμῶν ὅτι χρήζουν βοηθείας.
Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Ὁ Πρωτοσύγκελλος
Ἀρχιμανδρίτης
Γεώργιος Κ. Λιαδῆς

Δεν υπάρχουν σχόλια: