Ἀπολυτίκιον Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἦχος α' Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Τρίτη 19 Μαρτίου 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 699/196/12-3-2013

Ἀρ.  Πρωτ.: 699
Ἀρ.  Διεκπ.: 196
Ἐν Χίῳ τῇ 12ῃ Μαρτίου 2013
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
τά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια τῶν Ἐνοριακῶν Ἱερῶν Ναῶν
καί τό Ἱερόν Προσκύνημα Ἁγίας Μαρκέλλης Βολισσοῦ
νταθα
Εἶναι γνωστόν ὅτι τά «Γεύματα Ἀγάπης» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν, προσφέρουν ἡμερησίως πλέον τῶν ἑξακοσίων πεντήκοντα (ἀρ. 650) μερίδων φαγητοῦ καί γνωσθέντος ἡμῖν, ὅτι, ἐν πολλοῖς Ἱεροῖς Ναοῖς, ὑπάρχει πλεονάζουσα ποσότης βρωσίμου ἐλαίου, προερχομένη ἐξ εὐλαβοῦς ἀφιερώσεως καί προσφορᾶς τῶν πιστῶν, προτρέπομεν ὑμᾶς, ὅπως  διαθέσητε ταύτην διά τόν ὡς εἴρηται σκοπόν.
Κατά ταῦτα, ἡ προσφερομένη ποσότης θά παραδίδεται, μετά σχετικοῦ ἐγγράφου, εἰς τόν Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Νικόλαον Μακρῆν, εἰς τάς Ἐγκαταστάσεις τῶν Σχολῶν τοῦ Ο.Α.Ε.Δ.
Ἐπίσης, παρακαλοῦμεν, ὅπως ἐπανυποβάλητε ἡμῖν Κατάστασιν, ἀφοῦ ἐλέγξητε αστηρς τόν Κατάλογον τῶν ἤδη σιτιζομένων, ὥστε νά λαμβάνουν τό «Γεῦμα ἀγάπης» μόνον οἱ πραγματικῶς ἔχοντες ἀνάγκην τούτου.
Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Ὁ Πρωτοσύγκελλος
Ἀρχιμανδρίτης
 Γεώργιος Κ. Λιαδῆς

Δεν υπάρχουν σχόλια: