Ἀπολυτίκιον Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἦχος α' Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Κυριακή 10 Μαρτίου 2013

Ὁμάδα Ἰατρῶν τοῦ Κόσμου στή Χίο, στά Ψαρά καί στίς Οἰνοῦσσες γιά δωρεάν ἰατρικές ἐξετάσεις

Ἀρ.  Πρωτ.: 595
Ἀρ.  Διεκπ.: 181
Ἐν Χίῳ τῇ 5ῃ Μαρτίου 2013
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν εὐσεβῆ λαόν
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἐνταῦθα
Διά τοῦ παρόντος, σᾶς γνωρίζομεν, ὅτι ὁμάδα Ἰατρῶν τοῦ κόσμου, ἀποτελουμένη ἀπό Παιδίατρον, Ὀφθαλμίατρον καί Γυναικολόγον, πρόκειται νά ἐπισκεφθῇ τήν Χίον, τά Ψαρά καί τάς Οἰνούσσας, κατά τό χρονικόν διάστημα 20, 21 καί 22 Μαρτίου ἐ.ἔ., προκειμένου νά ἐξετάσουν δωρεάν ὅσους ἐπιθυμοῦν.

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι παρακαλοῦνται ὅπως δηλώσουν τό ὀνοματεπώνυμόν των εἰς τόν Ἐφημέριον τῆς Ἐνορίας των.
Ἐπίσης, διά περισσοτέρας πληροφορίας δύνανται νά ἀπευθύνωνται εἰς τόν Ὑπεύθυνον τοῦ τομέως Ποιμαντικῆς ἀσθενῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Χριστοφόρον Γουρλῆν (τηλ. 2271025788), ὡς καί εἰς τόν Ἰατρικόν Σύλλογον Χίου (τηλ. 2271023815).
Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ο ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΣ
Ἀρχιμανδρίτης
Γεώργιος Κ. Λιαδῆς
ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Παρακαλοῦνται οἱ εὐλαβεῖς Ἐφημέριοι, ὅπως ἀφ’ἑνός μέν ἀναγνώσουν τό παρόν Ἐγκύκλιον Σημείωμα περί τό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας τῆς Κυριακῆς τῆς Ἀπόκρεω, ἀφ’ἑτέρου δέ ἀποστείλουν τήν Κατάστασιν τῶν ἐνδιαφερομένων εἰς τόν Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Χριστοφόρον Γουρλῆν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: