Ἀπολυτίκιον Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἦχος α' Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2013

Ἑορτασμός 200 ἐτῶν ἀπό τήν Ἡμέραν τοῦ Μαρτυρίου τοῦ Νεομάρτυρος τῆς Χίου Ἁγίου Ἀγγελῆ

Ἀριθ. Πρωτ.: 3438
Ἀριθ. Διεκπ.: 1139
Ἐν Χίῳ τῇ 21ῃ Νοεμβρίου 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν εὐσεβῆ λαόν
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἡ Χίος εἶχε τήν εὐλογίαν νά ποτισθῆ μέ τό μαρτυρικόν αἷμα τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Νεομάρτυρος Ἀγγελῆ τοῦ Ἀργείου τήν 3ην Δεκεμβρίου 1813.

Μέ τήν συμπλήρωσιν ἐφέτος 200 ἐτῶν ἀπό τήν Ἡμέραν τοῦ Μαρτυρίου τοῦ Νεομάρτυρος , ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν τιμώντας τήν Ἱ. Μνήμην του θά πραγματοποιήσῃ τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας 2 Δεκεμβρίου καί τήν Τρίτην 3 Δεκεμβρίου ἐ.ἔ. πολυαρχιερατικήν Ἱεράν Πανήγυριν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου, ὅπου φυλάσσεται τεμάχιον ὑφάσματος μέ τό αἷμα τοῦ Ἁγίου, τό ὁποῖον εὑρίσκετο εἰς τήν κατοχήν ἱερατικῆς οἰκογενείας καί ἐδωρήθη εἰς τόν Ἱερόν Ναόν.

Ὁ Μέγας Ἑσπερινός θά ἀρχίσῃ τήν 17.30΄ ὥραν τῆς Δευτέρας, ὁ δέ Ὄρθρος καί ἐν συνεχείᾳ ἡ πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία τήν 7.00΄ πρωϊνήν τῆς Τρίτης.

Παρακαλοῦμεν ὅπως συμμετάσχητε εἰς τάς ὡς ἄνω λατρευτικάς Συνάξεις καί λάβητε τήν εὐλογίαν ἀπό τό τιμαλφέστατον ὑπέρ χρυσίου καί ἀργυρίου χαριτόβρυτον αἷμα τοῦ Νεομάρτυρος τῆς Χίου Ἁγίου Ἀγγελῆ.

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ο ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΣ
Αρχιμανδρίτης
Γεώργιος Κ. Λιαδής

ΣΗΜ.: Παρακαλοῦνται οἱ Αἰδεσιμ. Ἐφημέριοι, ὅπως, ἀφ' ἑνός μέν ἀναγνώσουν τό παρόν Ἐγκύκλιον Σημείωμα, ἐπ' Ἐκκλησίας, περί τό τέλος τῆς τῆς Θ. Λειτουργίας τῆς Κυριακῆς 1ης Δεκεμβρίου ἐ.ἔ., ἀφ’ ἑτέρου δέ προσέλθουν καί οἱ ἴδιοι μετά τῶν οἰκογενειῶν των καθώς καί τῶν Μελῶν τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων εἰς τάς ὡς ἄνω λατρευτικάς Συνάξεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: