Ἀπολυτίκιον Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἦχος α' Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 3246/1071/4-11-2013 - 11Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΙΟΥ

Ἀρ. Πρωτ.: 3246
Ἀρ. Διεκπ.: 1071
Ἐν Χίῳ τῇ 4ῃ Νοεμβρίου 2013
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Π ρ ό ς
τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἐφέτος, ὡς γνωστόν, συμπληρώνονται, μέ τήν Χάριν τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, 101 χρόνια ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ τοῦ μαρτυρικοῦ καί πολυάθλου Νησιοῦ μας, πού καί τό χῶμά του εἶναι ἁγιασμένο, ποτισμένο ἀπό τό ἅλικο αἷμα τόσων Ἁγίων, Ἐθνομαρτύρων καί Ἡρῴων, ἀλλά καί τῶν ἐνδόξων ἐλευθερωτῶν τοῦ κατά ξηράν καί θάλασσαν φιλοχρίστου καί ἐνδόξου, δαφνοστεφοῦς, Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ. Ὡς ἐκ τούτου εἶναι εὐλογημένη Ἐπέτειος, πού συγκλονίζει ὅλους μας, ὅλους  τούς Χίους, καί τούς ἐγγύς καί τούς μακράν.
Ἐλαχίστη δέ ΤΙΜΗ καί ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ θά εἶναι, κατά τήν 10ην καί 11ην Νοεμβρίου, ὁ γενικόςσημαιοστολισμός τῶν Ἱερῶν  Ναῶν, Πνευματικῶν καί Ἐνοριακῶν Κέντρων καί τῶν οἰκιῶν μέτήν ἱεράν ἑλληνικήν Σημαίαν, τό ΣΥΜΒΟΛΟΝ τοῦ ΕΘΝΟΥΣ μας, ὡς καί ἡ Πανηγυρική Κωδωνοκρουσία κατά τήν 7ην πρωινήν τῆς 11ης Νοεμβρίου.
Παραγγέλλομεν, ἐπίσης, ὅπως καλέσετε καί προτρέψητε τούς Ἐνορίτας ὑμῶν, κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς 10ης Νοεμβρίου ἐ. ἔ. , διά τήν ἀνάρτησιν τῆς ἑλληνικῆς Σημαίας εἰς τάς οἰκίας των κατά τάς ὡς ἄνω ἡμερομηνίας.
Προσέτι, δέον ὅπως προσέλθητε εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου τήν 10ην Νοεμβρίου, ἡμέραν Κυριακήν καί ὥραν 16.45΄, διά τήν συμμετοχήν εἰς τήν Ἱεράν Λιτανείαν, μετά τόν Μέγαν Ἀρχιερατικόν Ἑσπερινόν, Χοροστατοῦντος τῆς Α. Μακαριότητος, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ, φέροντες μεθ’ ὑμῶν αὐτῶν Ἐπιτραχήλιον καί Φελώνιον, χρώματος ὁπωσδήποτε κυανοῦν, ὡς καί τά διάσημα τοῦ ὀφφικίου ὑμῶν.
Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Ο ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΣ
Αρχιμανδρίτης
Γεώργιος Κ. Λιαδής
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: