Ἀπολυτίκιον Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἦχος α' Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2016

ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

Ἐν Χίῳ τῇ 31ῃ Αὐγούστου 2016 
Ἡ κατάθεσις Ἁγίας Ζώνης Ὑπεραγίας Θεοτόκου
          Πρωτ. 1838 
Ἀριθμ.
          Διεκπ. 1019
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν εὐσεβῆ λαόν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀγαπητοί μου!
Τήν Κυριακήν 18ην Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. θά τελεσθῇ, μέ Ἀρχιερατικήν Θείαν Λειρουργίαν καί κάθε ἐπισημότητα, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Χαραλάμπους Βαρβασίου, ἡ καθιερωμένη «ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ», ἐπί τῇ συμπληρώσει 94 ἐτῶν ἀπό τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς.
Μέ κατάνυξιν καί συγκίνησιν θά προσευχηθῶμεν ὑπέρ Ἀναπαύσεως καί θά ἀποδώσωμεν τήν εὐσέβειαν, τόν ὀφειλόμενον σεβασμόν καί τήν ἁρμόζουσαν τιμήν εἰς τούς ἐνδόξους μάρτυρας καί Νεομάρτυρας τῆς Μικρασιατικῆς Σφαγῆς καί λεηλασίας, κατά τόν Μικρασιατικόν ξερριζωμόν, πρό τῶν ἱστορικῶν καi θαυματουργῶν εἰκόνων τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, τοῦ Ἁγ. Χαραλάμπους, τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς καί τοῦ Ἁγ. Ἐλευθερίου, πού, ὡς ὅ,τι πολυτιμώτερον καί ἁγιώτερον, διεσώθησαν καί μετεφέρθησαν ἀπό τάς ἑστίας τῶν ἀλυτρώτων Πατρίδων.
Τάς ἐν λόγῳ ἐκδηλώσεις ὀργανώνει κάθε χρόνο, μέ ἐπιτυχία, ὁ Μορφωτικός Σύνδεσμος Βαρβασίου, Βιβλιοθήκη «Ο ΦΑΡΟΣ».
Μετά τήν Ἀρχιερατικήν Θ. Λειτουργίαν, τήν Ἐπιμνημόσυνον Δέησιν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Χαραλάμπους καί τό «Τρισάγιον» εἰς τό Μνημεῖον τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, θά ὁδεύσωμεν πρός τόν Ἀνδριάντα τοῦ ἀειμνήστου Νικολάου Πλαστήρα, ἔνθα θά τελεσθῇ «Τρισάγιον», καί πρός τό Νοτιοανατολικόν ἄκρον τῆς Προκυμαίας τοῦ λιμένος τῆς πόλεως, ὅπου θά μεταφερθοῦν, μέ πομπήν, αἱ ἱεραί Εἰκόνες, ἐνῶ θά σημαίνουν οἱ κώδωνες τῶν Ἱερῶν Ναῶν τῶν πλησιεστέρων Ἐνοριῶν.
Ἐν συνεχείᾳ, θά γίνῃ ρίψις δαφνίνου στεφάνου μνήμης, εἰς τήν εἴσοδον τοῦ κεντρικοῦ λιμένος τῆς πόλεως.
Εἶναι καθῆκον καί ἠθική ὑποχρέωσίς μας  νά τιμήσωμεν ὅλοι, μέ τήν συμμετοχήν μας, τάς Ἐκδηλώσεις αὐτάς, διά τοῦτο καί εἴμεθα βέβαιοι, ὅτι θά ἀνταποκριθῆτε ὁλοπρόθυμα εἰς τήν πρόσκλησίν μας.
Ἐντολῇ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
Πρωτοπρ. Δημήτριος Κ. Γεόμελος
Σημείωσις: Παρακαλοῦμεν νά  ἀναγνωσθῇ, ἐπ’ Ἐκκλησίας, τήν 11ην καί 14ην Σεπτεμβρίου 2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια: