Ἀπολυτίκιον Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἦχος α' Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2016

Ὑποδοχή Κάρας τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Πλανᾶ

Ἐν Χίῳ τῇ 29ῃ Αὐγούστου 2016
Ἀποτομή Τιμίας Κεφαλῆς Ἁγ. Ἰωάννου Προδρόμου
 
         Πρωτ. 1.815
Ἀριθμ. 
        Διεκπ. 1.008
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Π ρ ό ς
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν εὐσεβῆ Λαόν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν θά ἔχῃ τήν ἀπό Θεοῦ εὐλογίαν νά ὑποδεχθῇ εἰς τό ἁγιασμένον Νησί μας καί νά προσκυνήσῃ πρός ἁγιασμόν καί ψυχικήν σωτηρίαν τήν χαριτόβρυτον Κάραν τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Πλανᾶ,  84 ἔτη  ἀπό τήν κοίμησίν του καί 24 ἔτη ἀπό τήν ἐπίσημον Ἁγιοκατάταξίν του.
Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ Πλανᾶς διηκόνησεν ὡς ὁ λειτουργικότερος Ἱερεύς τό Ἱερόν Θυσιαστήριον ἐπί πενῆντα περίπου χρόνια (1884-1932) ἀπό ὄρθρου βαθέως ἕως τῶν μεταμεσημβρινῶν ὡρῶν εἰς τούς Ἱερούς Ναούς τοῦ Ἁγίου Ἐλισσαίου, τοῦ Ἁγ. Παντελεήμονος Ἰλισσοῦ καί τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου Προδρόμου Βουλιαγμένης. Ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καί ὁ Ἀλέξανδρος Μωραϊτίδης, περιφανεῖς χριστιανοί λόγιοι, οἱ ὁποῖοι ἔψαλαν μαζί του, ἐξαίρουν τήν σπανίαν καί ἁγίαν αὐτοῦ προσωπικότητα. Ὑπάρχουν καί μαρτυρίαι ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι τόν ἔβλεπαν κατά τήν διάρκειαν τῆς Θ. Λειτουργίας νά εἶναι μεταρσιωμένος, νά μήν ἀκουμπᾶ εἰς τήν γῆν. Ἦτο τελείως ἀφιλοχρήματος καί πλήρης ἔργων ἀγαθῶν. Ἔδωσε πρωτοφανῆ εἰς τούς ἐσχάτους αὐτούς καιρούς μαρτυρίαν οὐρανίων χαρισμάτων, ὁσιότητος, ἁπλότητος, ταπεινώσεως καί ἐλεημοσύνης.
Ἡ Ἐπίσημος Ὑποδοχή θά πραγματοποιηθῇ τήν Παρασκευήν 9ην Σεπτεμβρίου 2016, καί ὥραν 10ην πρωϊνήν εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου. Θά ἀκολουθήσῃ Δέησις καί ἡ Ἱερά Παράκλησις τοῦ Ἁγίου. Αἱ Ἱεραί Ἀκολουθίαι εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου θά τελεσθοῦν ὡς ἀκολούθως: 
9.9.2016  Ἡ Ἱερά Παράκλησις τοῦ Ἁγίου,                                        ὥρα 8 μ. μ. 
9.9.2016  Ἀρχιερατική Ἱερά Ἀγρυπνία,                                          ὥρα 9 μ. μ.
10.9.2016 Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί ἐν συνεχείᾳ Ἱ. Παράκλησις, ὥρα 7 π. μ.
10.9.2016 Μέγας Ἑσπερινός,                                                             ὥρα 6 μ. μ.
11.9.2016 Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία,                                           ὥρα 7 π. μ.
Παρακαλοῦμεν, ὅπως προσέλθητε καί συμμετάσχητε εἰς τάς Θ. Λειτουργίας καί τάς Ἱεράς ταύτας Ἀκολουθίας, αἱ ὁποῖαι ἀποτελοῦν εὐλογημένην εὐκαιρίαν προσευχῆς καί παρακλήσεως, ὡς καί βαθυτέρας πνευματικῆς ὠφελείας ἐκ τῆς προσκυνήσεως τῆς τιμίας Κάρας τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Πλανᾶ.
Ἐντολῇ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
Πρωτοπρ. Δημήτριος Κ. Γεόμελος

ΣΗΜ.: Παρακαλοῦνται οἱ Εὐλαβ. Ἐφημέριοι ὅπως ἀναγνώσουν τό παρόν Ἐγκύκλιον Σημείωμα ἐπ’ Ἐκκλησίας τόσον περί τό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας τῆς Κυριακῆς 4ης Σεπτεμβρίου ὄσον καί τῆς τοιαύτης τῆς Ἑορτῆς τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου 8ης Σεπτεμβρίου, προσέλθουν δέ ὁπωσδήποτε οἱ Ἱερεῖς τῶν Ἀρχιερατικῶν Περιφερειῶν πόλεως Χίου καί Κάμπου (καί ὅστις ἐπιθυμεῖ) κατά τήν Ἐπίσημον Ὑποδοχήν τῆς τιμίας Κάρας τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Πλανᾶ φέροντες μεθ’ ὑμῶν αὐτῶν Ἐπιτραχήλιον καί Φελώνιον χρὠματος λευκοῦ. Ἐπίσης, δύνανται ὅσοι Ἱερεῖς ἐπιθυμοῦν νά συμμετάσχουν εἰς τήν Ἀρχιερατικήν Ἱεράν Ἀγρυπνίαν, ὡς καί εἰς τάς λοιπάς Θ. Λειτουργίας καί Ἱεράς Ἀκολουθίας ἐν τῷ Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: