Ἀπολυτίκιον Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἦχος α' Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2016

Εορτάζει ο Σύλλογος Ιεροψαλτών Χίου τον προστάτη του Άγιο Ρωμανό τον Μελωδό


Ἐν Χίῳ τῇ 19ῃ Σεπτεμβρίου 2016
Μνήμη Τροφίμου & Σαββατίου μαρτύρων
          Πρωτ. 2002
Ἀριθμ.
          Διεκπ. 1093

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ   ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
Τόν Ἱ­ε­ρόν Κλῆ­ρον
καί τόν εὐ­σε­βῆ λα­όν
τῆς κα­θ’ ἡ­μᾶς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως
Ἐν­ταῦ­θα
  
    Διά τοῦ παρόντος γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι τήν 30ήν τοῦ μηνός Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., ἡμέραν Παρασκευήν καί ὥραν 6.30΄ μ.μ., εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Στεφάνου «Κλειδοῦς», θά τελεσθῇ, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ἱερᾶς Μνήμης τοῦ Ἁγίου Ρωμανοῦ τοῦ Μελῳδοῦ τοῦ καί Προστάτου τοῦ Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν Χίου «ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛῼΔΟΣ», Μέγας Ἑσπερινός.
    Κατά τόν Ἑσπερινόν θά ψάλῃ ἡ Χορῳδία τοῦ Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν Χίου «ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛῼΔΟΣ» καί θά τελεσθῇ Ἐπιμνημόσυνος Δέησις εἰς μνήμην τῶν ἀειμνήστων Ἱεροψαλτῶν τῆς Νήσου.
Παρακαλοῦμεν, ὅπως προσέλθητε εἰς συμπροσευχήν.           

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ὁ Πρωτοσυγκελλεύων
Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης

ΣΗΜ.: Παρακαλοῦνται οἱ Αἰδεσιμ. Ἐφημέριοι, ὅπως, ἀφ' ἑνός μέν ἀναγνώσουν τό παρόν Ἐγκύκλιον Σημείωμα, ἐπ' Ἐκκλησίας, περί τό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας τῆς 25ης Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., ἀφ' ἑτέρου δέ προσέλθουν καί οἱ ἴδιοι εἰς τήν ἐν λόγῳ Ἐκδήλωσιν

Δεν υπάρχουν σχόλια: