Ἀπολυτίκιον Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἦχος α' Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Κυριακή 15 Απριλίου 2012

Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη ο Κύριος!

Ἀναστάσεως ἡμέρα,
καί λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει
καί ἀλλήλους περιπτυξώμεθα.
Εἴπωμεν, ἀδελφοί,
καί τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς· συγχωρήσωμεν
πάντα τῇ ἀναστάσει· καί οὕτω
βοήσωμεν· Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν,
θανάτῳ θάνατον πατήσας
καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι
ζωήν χαρισάμενος. 
Σήμερον
εἶναι ἡ ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως!
Ἄς γίνωμεν λαμπροί καί ἀκτινοβολοῦντες
πρός χάριν τῆς μεγάλης αὐτῆς ἑορτῆς,
καί ἄς ἐναγκαλισθῶμεν ὁ εἷς τόν ἄλλον.
Ἄς εἴπωμεν, ἀδελφοί,
καί εἰς αὐτούς πού μᾶς μισοῦν:
Ἐμπρός, ἄς συγχωρήσωμεν τά πάντα
χάριν τῆς Ἀναστάσεως (τοῦ Χριστοῦ)·
καί τότε (ἀφοῦ πράξωμεν αὐτό
καί συμφιλιωθῶμεν μέ τούς ἐχθρούς μας)
ἄς κραυγάσωμεν (χαρμοσύνως):
Ὁ Χριστός ἀνέστη ἐκ τῶν νεκρῶν,ἀφοῦ μέ 
τόν θάνατόν Του κατενίκησε τόν θάνατον,
καί ἐχάρισε ζωήν εἰς τούς ἐντός
τῶν μνημάτων εὑρισκομένους νεκρούς.

Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη ο Κύριος!

Δεν υπάρχουν σχόλια: