Ἀπολυτίκιον Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἦχος α' Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Σάββατο 5 Απριλίου 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 821/309/1-4-2014 ΔΙΣΚΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΓΦΤ)

Ἀ­ριθμ. Πρωτ.  821
Ἀ­ριθμ. Δι­εκπ. 309   
Ἐν Χίῳ τῇ 1 Ἀπριλίου 2014
Μνήμη ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας, Μακαρίου ὁμολογητοῦ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν εὐσεβῆ  λαόν
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως
Θέμα: «Δισκοφορία ὑπέρ τῶν συσσιτίων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν». 
«Ἔδωκαν εἰς τό βρῶμά μου χολήν καί εἰς τήν δίψαν μου ἐπότισάν με ὄξος».
Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,
Τοῦτες τίς ἱερές στιγμές, πού ὁ ἄνθρωπος μέ ἀγνωμοσύνη πρός τόν Δημιουργό καί Σωτήρα του Τόν θρέφει μέ χολή καί ὄξος, ἄς ἀποκαταστήσωμε αὐτή τήν συμπεριφορά τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.
Ἄς συνεισφέρωμε στό φαγητό τῶν ἐλαχίστων ἀδελφῶν τοῦ Χριστοῦ μας, τό ὁποῖο προσφέρεται καθημερινά ἀπό τήν τοπική μας Ἐκκλησία γιά περισσοτέρους ἀπό 700 ἀνθρώπους.
Ὁ δίσκος, ὁ ὁποῖος θά περιαχθεῖ ἀπόψε, σᾶς δίνει τήν εὐλογημένη εὐκαιρία νά προσφέρετε ἀπό τό περίσσευμα ἤ τό ὑστέρημά σας γιά τά συσσίτια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν.
Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
+Πρωτοπρ. Δημήτριος Κ. Γεόμελος
Σημείωσις: Παρακαλεῖσθε νά ἀναγνώσητε τό παρόν Ἐγκύκλιον Σημείωμα εἰς τούς Ἱερούς Ναούς τό ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς κατά τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἐπιταφίου καί, ἐν συνεχείᾳ, νά περιαχθῇ δίσκος ὑπέρ τῶν συσσιτίων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν, τό προϊόν τοῦ ὁποίου θά ἀποσταλῇ ἕως τήν 30ήν Ἀπριλίου ἐ.ἔ., μετά τοῦ σχετικοῦ Πρακτικοῦ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου, εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν, συμφώνως ταῖς διατάξεσι τοῦ ἄρθρου 10 παρ. 1 περίπτ. ε΄ τοῦ Κανονισμοῦ «Περί συστάσεως Ἐκκλησιαστικοῦ Ἱδρύματος μέ τήν ἐπωνυμίαν ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ» (Φ.Ε.Κ. 2824 / τ. Β΄/ 14.12.2011).

Δεν υπάρχουν σχόλια: