Ἀπολυτίκιον Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἦχος α' Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014

Περί τῆς προβολῆς τοῦ ἐπιτελεσθέντος κατά τό ἔτος 2013 φιλανθρωπικοῦ ἔργου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀ­ριθμ. Πρωτ. 410
Ἀ­ριθμ. Δι­εκπ. 162
Ἐν Χίῳ τῇ 13ῃ Φεβρουαρίου 2014
Μνήμη Ὁσίων Μαρτινιανοῦ καί Συμεών Μυροβλήτου
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
τόν Ἱ­ε­ρόν Κλῆ­ρον
τῆς κα­θ' ἡ­μᾶς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως
Έν­ταῦ­θα
Με­τά τῆς δε­ού­σης φρον­τί­δος καί ὁ­λο­θύ­μου ἀ­γά­πης ἡ Ἐκ­κλη­σί­α ἐ­πι­τε­λεῖ φι­λο­πό­νως τό πο­λύ­πλευ­ρον κοι­νω­νι­κόν καί φι­λαν­θρω­πι­κόν ἔρ­γον Αὐ­τῆς. Ἐ­χο­μέ­νη τῶν ἐν­το­λῶν καί, κυ­ρί­ως, τοῦ πα­ρα­δείγ­μα­τος τοῦ Θεί­ου Αὐ­τῆς Δο­μή­το­ρος, ὁ Ὁ­ποῖ­ος δι’ ἄ­κραν φι­λαν­θρω­πί­αν προ­σέ­φε­ρεν Ἑ­αυ­τόν ὑ­πέρ τῆς τοῦ κό­σμου ζω­ῆς καί σω­τη­ρί­ας, με­ρι­μνᾷ ἀ­δι­α­λεί­πτως διά τόν πά­σχον­τα ἄν­θρω­πον, τήν ἀ­ξι­ο­σέ­βα­στον αὐ­τήν εἰ­κό­να τῆς ἀρ­ρή­του δό­ξης τοῦ Θε­οῦ, συν­τη­ροῦ­σα Φι­λό­πτω­χα Τα­μεῖ­α, Γεύ­μα­τα Ἀ­γά­πης (Συσ­σί­τια), Ἰ­μα­τι­ο­θή­κη Ἀ­γά­πης, Δι­α­κο­νί­αν Ἀ­σθε­νῶν, Βο­η­θή­μα­τα Φοι­τη­τῶν, Συμπαράστασιν Σεισμοπλήκτων καί γε­νι­κῶς ἔρ­γα προ­ερ­χό­με­να ἐκ τῆς ἐ­φαρ­μο­γῆς τῆς Κυ­ρια­κῆς ἐν­το­λῆς τῆς ἀ­γά­πης.
Διά τό ἔρ­γον αὐ­τό ὀ­φεί­λο­μεν ὅ­πως δῶ­μεν δό­ξαν τῷ Θε­ῷ καί θῶ­μεν τοῦ­το ἐ­πί τήν λυ­χνί­αν, προ­κει­μέ­νου ἵ­να λάμ­ψῃ πᾶ­σι τοῖς ἐν τῇ οἰ­κί­ᾳ, πρός τι­μήν καί ἔ­παι­νον τῶν εὐ­ερ­γε­τῶν καί τῶν ἐ­θε­λον­τι­κῶς ἐρ­γα­ζο­μέ­νων εἰς αὐ­τό, ἀλ­λά καί ὑ­πεύ­θυ­νον ἐ­νη­μέ­ρω­σιν τοῦ φι­λο­χρί­στου λα­οῦ τῆς Πα­τρί­δος ἡ­μῶν, ὅ­στις, πα­ρά τήν ἐ­πι­χει­ρου­μέ­νην ὑ­πό τι­νων κα­τά και­ρούς ὑ­πο­βάθ­μι­σιν τοῦ προ­σφε­ρο­μέ­νου ὑ­πό τῆς Ἁ­γί­ας ἡ­μῶν Ἐκ­κλη­σί­ας ἔρ­γου, ἐμ­πι­στεύ­ε­ται Αὐ­τήν ὡς φι­λό­στορ­γον μη­τέ­ρα καί πνευ­μα­τι­κήν τρο­φόν αὐ­τοῦ.
Ὅ­θεν, κα­τό­πιν τοῦ ὑ­π’ ἀ­ριθ. 370/325/11.2.2014 Συ­νο­δι­κοῦ Ἐγ­κυ­κλί­ου Ση­μει­ώ­μα­τος, πα­ρα­κα­λοῦ­μεν, ὅ­πως ὑ­πο­βά­λη­τε, ἕ­ως 28ης Φε­βρου­α­ρί­ου 2014, τῇ Ἱ­ε­ρᾷ Μη­τρο­πό­λει Χί­ου, Ψα­ρῶν καί Οἰ­νουσ­σῶν, συμ­πλη­ροῦν­τες τόν συ­νημ­μέ­νον Πί­να­κα, τόν Ἀ­πο­λο­γι­σμόν τῶν Δα­πα­νῶν διά τήν λει­τουρ­γί­αν τῆς ἀ­νω­τέ­ρω Δι­α­κο­νί­ας διά τό Οἰ­κο­νο­μι­κόν Ἔ­τος 2013, κα­τά Ἵ­δρυ­μα καί Τα­μεῖ­ον, ἐ­πι­μέ­ρους καί συγ­κεν­τρω­τι­κῶς.
Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ὁ Πρωτοσύγκελλος
Ἀρχιμανδρίτης

Γεώργιος Κ. Λιαδῆς

Δεν υπάρχουν σχόλια: