Ἀπολυτίκιον Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἦχος α' Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014

Πρόγραμμα Σχολών Γονέων Φεβρουαρίου 2014

Ἀ­ριθμ. Πρωτ. 301
Ἀ­ριθμ. Δι­εκπ.133
Ἐν Χίῳ τῇ 5ῃ Φεβρουαρίου 2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν εὐσεβῆ λαόν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἐνταῦθα
Διά τοῦ παρόντος γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι αἱ Σχολαί Γονέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κατά τόν μῆνα Φεβρουάριον 2014 θά λειτουργήσουν κατά τό ἀκόλουθον πρόγραμμα:
* Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2014 ὥρα 18.00΄ εἰς τήν ἐνοριακήν αἴθουσαν τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίου Εὐστρατίου Θυμιανῶν.
* Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2014 ὥρα 18.00΄ εἰς τήν ἐνοριακήν αἴθουσαν τοῦ Ἱ.Ν. Παναγίας Εὐαγγελιστρίας.
* Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014 ὥρα 18.00΄ εἰς τὴν ἐνοριακήν αἴθουσαν τοῦ Ἱ.Ν. Παναγίας Ἐρειθιανῆς.
  Διὰ τάς ὁμιλίας τοῦ μηνός Φεβρουαρίου ἔχει ὁρισθεῖ εἰσηγητὴς ὁ κ. Ἰωάννης Πετρῆς, Καθηγητής Φυσικῆς Ἀγωγῆς καί τεχνικός σύμβουλος εἰς τήν Ἕνωσιν Ἀθλητικῶν Σωματείων ΣΕΓΑΣ Χίου – Σάμου, μὲ θέμα: «Ὁ ρόλος τοῦ ἀθλητισμοῦ στήν βελτίωση τῆς ποιότητας ζωῆς τῶν νέων».
  Προσκαλοῦνται οἱ εὐσεβεῖς χριστιανοί ὅπως προσέλθουν καὶ συμμετάσχουν εἰς τάς ὡς ἄνω συναντήσεις.
  Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
  Ὁ Πρωτοσύγκελλος
  Ἀρχιμανδρίτης
  Γεώργιος Κ. Λιαδῆς

  Σημείωσις: Νά ἀναγνωσθῇ ἐπ’ Ἐκκλησίας πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Θ. Λειτουργίας τῆς 9ης Φεβρουαρίου ἐ.ἔ.

  Δεν υπάρχουν σχόλια: