Ἀπολυτίκιον Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἦχος α' Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014

Ἑσπερινά κηρύγματα μέ θέμα: "Ἑρμηνεία τῶν Ψαλμῶν τοῦ Ἑξαψάλμου" ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Χίου κ. Μάρκο κατά τούς Κατανυκτικούς Ἑσπερινούς της Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Χίου

Ἀ­ριθμ. Πρωτ. 327
Ἀ­ριθμ. Δι­εκπ. 147           
Ἐν Χί­ῳ τῇ  10 Φε­βρου­α­ρί­ου 2014                                       
Μνή­μη Ἁ­γί­ου Ἱ­ε­ρο­μάρ­τυ­ρος  Χα­ρα­λάμ­πους
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
τόν Ἱ­ε­ρόν Κλῆ­ρον
καί τόν εὐ­σε­βῆ λα­όν
«Τό στά­διον τῶν ἀ­ρε­τῶν ἠ­νέ­ῳ­κται».
Τό πνευ­μα­τι­κό στά­διο, μέ­σα στό ὁ­ποῖ­ο θά ἀ­γω­νι­σθοῦ­με γιά νά ἀ­σκή­σου­με τίς φι­λό­χρι­στες ἀ­ρε­τές, ἀ­νοί­γει. Εἶ­ναι ἡ πε­ρί­ο­δος τῆς Ἁ­γί­ας καί Με­γά­λης Τεσ­σα­ρα­κο­στῆς. Προ­πο­νη­τής καί αὐ­τοῦ τοῦ ἀ­γῶ­νος εἶ­ναι ὁ Χρι­στός μας. Κα­νο­νι­σμοί τοῦ ἀ­θλή­μα­τος τά λό­για τῆς Ἁ­γί­ας Γρα­φῆς.
Γιά νά βο­η­θη­θοῦν ὅ­λοι οἱ Ὀρ­θό­δο­ξοι Χρι­στια­νοί τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Χί­ου, Ψα­ρῶν καί Οἰ­νουσ­σῶν σ’­αὐ­τόν τόν ἀ­γῶ­να καί νά λά­βουν τίς σω­στές πνευ­μα­τι­κές ὁ­δη­γί­ες, θά τε­λεῖ­ται μέ τήν Χά­ρη τοῦ Θε­οῦ καί ἐ­φέ­τος στόν Ἱ­ε­ρό Μη­τρο­πο­λι­τι­κό Να­ό Χί­ου ἀ­πό τήν Κυ­ρια­κή τῆς Τυ­ρι­νῆς καί κά­θε Κυ­ρια­κή τῆς Με­γά­λης Τεσ­σα­ρα­κο­στῆς ὁ Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κός Κα­τα­νυ­κτι­κός Ἑ­σπε­ρι­νός καί ἐν συ­νε­χεί­ᾳ ἑ­σπε­ρι­νό κή­ρυγ­μα ἀ­πό τόν Σεβα­σμι­ώ­τα­το Μη­τρο­πο­λί­τη Χί­ου, Ψα­ρῶν καί Οἰ­νουσ­σῶν κ. Μᾶρ­κο, μέ θέ­μα «Ἑρ­μη­νεί­α τῶν Ψαλ­μῶν τοῦ Ἐ­ξα­ψάλ­μου».
Προ­σκα­λοῦν­ται ὅ­λοι οἱ Κλη­ρι­κοί καί οἱ  Λα­ϊ­κοί τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Χί­ου, Ψα­ρῶν καί Οἰ­νουσ­σῶν νά πα­ρα­κο­λου­θή­σουν τίς λα­τρευ­τι­κές αὐ­τές συ­νά­ξεις γιά νά προ­ε­τοι­μα­σθοῦν ἐκ­κλη­σι­α­στι­κά καί ὀρ­θό­δο­ξα προ­κει­μέ­νου νά προ­σκυ­νή­σουν τήν Λαμ­προ­φό­ρο Ἀ­νά­στα­ση τοῦ Κυ­ρί­ου μας.
Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ὁ Πρωτοσύγκελλος
Ἀρχιμανδρίτης
Γεώργιος Κ. Λιαδῆς
Σημείωσις: Νά ἀναγνωσθῇ ἐπ’ ἐκκλησίᾳ τάς Κυριακάς τῶν Ἀπόκρεω καί τῆς Τυρινῆς καί εἰς ὅλας τάς ἀκολουθίας τῶν Χαιρετισμῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: