Ἀπολυτίκιον Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἦχος α' Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 320/144/7-2-2014 ΩΡΑΙ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

Ἀ­ριθμ. Πρωτ. 320
Ἀ­ριθμ. Δι­εκπ. 144
Ἐν Χίῳ τῇ 7 Φεβρουαρίου 2014
Μνήμη Ὁσίου Παρθενίου Ἐπισκόπου Λαμψάκου 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
τόν Ἱ­ε­ρόν Κλῆ­ρον
τῆς κα­θ' ἡ­μᾶς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως
Εὐ­λα­βεῖς Ἱ­ε­ρεῖς,
Διά τοῦ πα­ρόν­τος, γνω­ρί­ζο­μεν ὑ­μῖν, ὅ­τι αἱ ὧ­ραι ἐ­νάρ­ξε­ως τῶν Ἱ­ε­ρῶν Ἀ­κο­λου­θι­ῶν, ἀ­πό 1-3-2014, ὁ­ρί­ζον­ται ὡς κα­τω­τέ­ρω:
Ἑ­σπε­ρι­νός - Μ. Ἀ­πό­δει­πνον                  ὥ­ρα   5.00  μ.μ.
Ὄρ­θρος                                               "       7.00  π.μ.
Προ­η­γι­α­σμέ­νη Θ. Λει­τουρ­γί­α                  "       6.30  π.μ. 
Ἀ­κο­λου­θί­α Χαι­ρε­τι­σμῶν                         "       7.00  μ.μ.
Με­τά τήν ἀλ­λα­γήν τῆς ὥ­ρας (30. 3. 2014)
Ἑ­σπε­ρι­νός - Μ. Ἀ­πό­δει­πνον                 ὥ­ρα     6.00 μ.μ.
Ὄρ­θρος                                                "       7.00  μ.μ.
Προ­η­γι­α­σμέ­νη Θ. Λει­τουρ­γί­α                   "       6.30  π.μ.
Ἀ­κο­λου­θί­α Ἀ­κα­θί­στου Ὕ­μνου                 "        7.00  μ.μ.
Ἀ­κο­λου­θί­α τοῦ Με­γά­λου Κα­νό­νος            "       6.00  μ.μ.
Πρός το­ύ­τοις, ὑπενθυμίζομεν, ὅτι, ἡ Ἀ­πό­λυ­σις τῆς Θε­ί­ας Λει­τουρ­γί­ας τῆς Κυ­ρια­κῆς δέον νά μήν πραγ­μα­το­ποι­ῆ­ται πρό τῆς 9.45 π.μ., εἰς πε­ρί­πτω­σιν δέ ὑ­πάρ­ξε­ως καί Ἱ­ε­ροῦ Μνη­μο­σύ­νου ἐν τῷ Ἱ. Να­ῷ, πρό τῆς 10.00 π.μ.
Εὐ­νό­η­τον εἶ­ναι, ὅ­τι, κα­τά τάς ὥ­ρας τε­λέ­σε­ως τῶν Ἱ­ε­ρῶν Ἀ­κο­λου­θι­ῶν (Ἑ­σπε­ρι­νός κ.λ.π.), δέν θά ὁ­ρί­ζων­ται ἄλ­λαι Ἱ­ε­ρο­τε­λε­στί­αι, οἱ δέ κώ­δω­νες τῶν Ἱ­ε­ρῶν Να­ῶν νά κρο­ύ­ων­ται ἀ­κρι­βῶς κα­τά τάς ὡς ἄ­νω ὥ­ρας καί οὐ­χί ἐ­νω­ρί­τε­ρον ἤ ἀρ­γό­τε­ρον.
Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ὁ Πρωτοσύγκελλος
Ἀρχιμανδρίτης
Γεώργιος Κ. Λιαδῆς 

Δεν υπάρχουν σχόλια: