Ἀπολυτίκιον Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἦχος α' Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015

Πρόγραμμα Ἑσπερινοῦ Κηρύγματος κατά τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ, εἰς Ἱερούς Ναούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου

Ἀριθμ. Πρωτ. 180
Ἀ­ριθμ. Διεκπ. 73 
Ἐν Χίῳ τῇ 26ῃ Ἰανουαρίου 2015
Μνήμη Ξενοφῶντος ὁσίου καὶ τῆς συνοδείας αὐτοῦ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρὸς
Τὸν Ἱερόν Κλῆρον
Καὶ τὸν εὐσεβῆ λαόν
Τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἔχοντες τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ἀρτιωτέρας πνευματικῆς προετοιμασίας κατά τὴν περίοδον τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, προκειμένου νὰ προσκυνήσωμεν τὰ Σεπτά Πάθη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀλλά καὶ τὴν ζωηφόρον Ἀνάστασιν Αὐτοῦ, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ δι’ ἅπασαν τὴν κτίσιν «ἄλλης βιοτῆς τῆς αἰωνίου ἀπαρχήν», γνωρίζομεν εἰς ὑμᾶς, ὅτι θὰ πραγματοποιηθῇ Ἑσπερινόν Κήρυγμα, κατά τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ, εἰς τοὺς κάτωθι Ἱερούς Ναούς, κατά τὸ ἀκόλουθον Πρόγραμμα:

Α) Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος, κατά τὴν Ἀκολουθίαν ὅλων τῶν Κατανυκτικῶν Ἑσπερινῶν, μὲ θέμα: «Ἡ Παλαιά Διαθήκη γιὰ τὰ Ἅγια Πάθη καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ»

Β) Ἱερός Καθεδρικός Ναός Ἁγίου Νικολάου Καρδαμύλων

1. 22.2.15 Κυρ. Τυρινῆς π. Δ. Γεόμελος, Γεν. Ἀρχ. Ἐπίτρ., μὲ θέμα: «Τὰ πνευματικὰ μηνύματα τοῦ Τριωδίου».

2. 1.3.15 Κυρ. Ὀρθοδοξίας π. Κήρυκος Φαράκλας, μὲ θέμα: «Σύγχρονες αἱρέσεις».

3. 8.3.15 Κυρ. Β΄ Νηστειῶν π. Π. Βῶλος, μὲ θέμα: «Μηνύματα ἀπό τήν ζωή καί τό ἔργο τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ».

4. 15.3.15 Κυρ. Σταυροπρ. π. Μιχαήλ Στεφανιῶρος, μὲ θέμα: «Τὸ Πάθος τοῦ Χριστοῦ στὸν Σταυρό ὡς σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου».

5. 22.3.15 Κυρ. Δ΄ Νηστειῶν π. Ἐμμ. Γ. Τζιώτης, μὲ θέμα: «Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος διαχρονικό πρότυπο βιοτῆς καί πίστεως».

6. 29.3.15 Κυρ. Ε΄ Νηστειῶν κ. Καρατζᾶς Κωνσταντῖνος, μὲ θέμα: «Μετάνοια καί Μεταμέλεια».

Γ) Ἱερός Ναός Ἁγίας Παρασκευῆς Καλαμωτῆς

1. 22.2.15 Κυρ. Τυρινῆς π. Ν. Ἐπιτροπάκης, Πρωτοσυγκελλεύων, μὲ θέμα: «Τὰ πνευματικὰ μηνύματα τοῦ Τριωδίου».

2. 1.3.15 Κυρ. Ὀρθοδοξίας π. Γεώργιος Κωνσταντίνου, μὲ θέμα: «Σύγχρονες αἱρέσεις».

3. 8.3.15 Κυρ. Β΄ Νηστειῶν κ. Ἰ. Χονδρέλης, μὲ θέμα: «Μηνύματα ἀπό τήν ζωή καί τό ἔργο τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ».

4. 15.3.15 Κυρ. Σταυροπρ. π. Δημήτριος Μαστρογιαννάκης, μὲ θέμα: «Τὸ Πάθος τοῦ Χριστοῦ στὸν Σταυρό ὡς σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου».

5. 22.3.15 Κυρ. Δ΄ Νηστειῶν π. Δημήτριος Φώτης, μὲ θέμα: «Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος διαχρονικό πρότυπο βιοτῆς καί πίστεως».

6. 29.3.15 Κυρ. Ε΄ Νηστειῶν π. Διονύσιος Παπανικολάου, μὲ θέμα: «Μετάνοια καί Μεταμέλεια».

Δ) Ἱερός Ναός Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ Βολισσοῦ

1. 22.2.15 Κυρ. Τυρινῆς π. Ἐμμ. Δ. Τζιώτης, μὲ θέμα: «Τὰ πνευματικὰ μηνύματα τοῦ Τριωδίου».

2. 1.3.15 Κυρ. Ὀρθοδοξίας κ. Καρατζᾶς Κωνσταντῖνος, μὲ θέμα: «Σύγχρονες αἱρέσεις».

3. 8.3.15 Κυρ. Β΄ Νηστειῶν π. Ἰωάννης Τσιμούνης, μὲ θέμα: «Μηνύματα ἀπό τήν ζωή καί τό ἔργο τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ».

4. 15.3.15 Κυρ. Σταυροπρ. κ. Σωτήριος Παραδείσης, μὲ θέμα: «Τὸ Πάθος τοῦ Χριστοῦ στὸν Σταυρό ὡς σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου».

5. 22.3.15 Κυρ. Δ΄ Νηστειῶν π. Νικόλαος Κλαδιᾶς, μὲ θέμα: «Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος διαχρονικό πρότυπο βιοτῆς καί πίστεως».

6. 29.3.15 Κυρ. Ε΄ Νηστειῶν π. Ἀντώνιος Πρελιᾶς, μὲ θέμα: «Μετάνοια καί Μεταμέλεια».

Ἐπίσης, εἰς τὸν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν, κατά τὴν Ἀκολουθίαν τῶν Κατανυκτικῶν Ἑσπερινῶν καλοῦνται νὰ προσέλθουν καὶ νὰ συμμετάσχουν, μὲ μὼβ ἄμφια, οἱ Ἐφημέριοι τῶν Ἀρχιερατικῶν Περιφερειῶν:

1. Κυριακή Τυρινῆς: τοῦ Πυργίου

2. Κυριακή Ὀρθοδοξίας: τοῦ Κάμπου

3. Κυριακή Β΄ Νηστειῶν: τοῦ Βροντάδου

4. Κυρ. Σταυροπροσκυνήσεως: τῆς Πόλεως Χίου

5. Κυριακή Δ΄ Νηστειῶν: τοῦ Χαλκειοῦς

6. Κυριακή Ε΄ Νηστειῶν: τῶν Νενήτων

Εἰς τὴν Ἀκολουθίαν τῶν Κατανυκτικῶν Ἑσπερινῶν τῶν Καρδαμύλων, Καλαμωτῆς καὶ Βολισσοῦ θὰ μετέχουν, κατόπιν συνεννοήσεως μετά τῶν Ἀρχιερατικῶν Ἐπιτρόπων, Ἐφημέριοι, ἀντιστοίχως, τῶν Ἀρχιερατικῶν Περιφερειῶν Καρδαμύλων, Πυργίου καὶ Βολισσοῦ-Ἀμανῆς.

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ὁ Πρωτοσυγκελλεύων
Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια: