Ἀπολυτίκιον Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἦχος α' Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015

Ἑσπερινό Κήρυγμα ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκο κατά τούς Κατανυκτικούς Ἑσπερινούς τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς.

Ἀριθμ. Πρωτ. 208
Ἀ­ριθμ. Δι­εκπ. 87
Ἐν Χί­ῳ τῇ 28ῃ Ἰ­α­νου­α­ρί­ου 2015
Μνή­μη ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
τόν Ἱ­ε­ρόν Κλῆ­ρον
καί τόν εὐ­σε­βῆ λα­όν

«Τό στά­διον τῶν ἀ­ρε­τῶν ἠ­νέ­ῳ­κται».

Τό πνευ­μα­τι­κό στά­διο, μέ­σα στό ὁ­ποῖ­ο θά ἀ­γω­νι­σθοῦ­με γιά νά ἀ­σκή­σου­με τίς φι­λό­χρι­στες ἀ­ρε­τές, ἀ­νοί­γει. Εἶ­ναι ἡ πε­ρί­ο­δος τῆς Ἁ­γί­ας καί Με­γά­λης Τεσ­σα­ρα­κο­στῆς. Προ­πο­νη­τής καί αὐ­τοῦ τοῦ ἀ­γῶ­νος εἶ­ναι ὁ Χρι­στός μας. Κα­νο­νι­σμοί τοῦ ἀ­θλή­μα­τος τά λό­για τῆς Ἁ­γί­ας Γρα­φῆς.

Γιά νά βο­η­θη­θοῦν ὅ­λοι οἱ Ὀρ­θό­δο­ξοι Χρι­στια­νοί τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Χί­ου, Ψα­ρῶν καί Οἰ­νουσ­σῶν σ’­αὐ­τόν τόν ἀ­γῶ­να καί νά λά­βουν τίς σω­στές πνευ­μα­τι­κές ὁ­δη­γί­ες, θά τε­λεῖ­ται μέ τήν Χά­ρη τοῦ Θε­οῦ καί ἐ­φέ­τος στόν Ἱ­ε­ρό Μη­τρο­πο­λι­τι­κό Να­ό Χί­ου ἀ­πό τήν Κυ­ρια­κή τῆς Τυ­ρι­νῆς καί κά­θε Κυ­ρια­κή τῆς Με­γά­λης Τεσ­σα­ρα­κο­στῆς ὁ Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κός Κα­τα­νυ­κτι­κός Ἑ­σπε­ρι­νός καί ἐν συ­νε­χεί­ᾳ ἑ­σπε­ρι­νό κή­ρυγ­μα ἀ­πό τόν Σε­βα­σμι­ώ­τα­το Μη­τρο­πο­λί­τη Χί­ου, Ψα­ρῶν καί Οἰ­νουσ­σῶν κ. Μᾶρ­κο, μέ θέ­μα «Ἡ Παλαιά Διαθήκη γιά τά Ἅγια Πάθη καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ».

Προ­σκα­λοῦν­ται ὅ­λοι οἱ Κλη­ρι­κοί καί οἱ Λα­ϊ­κοί τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Χί­ου, Ψα­ρῶν καί Οἰ­νουσ­σῶν νά πα­ρα­κο­λου­θή­σουν τίς λα­τρευ­τι­κές αὐ­τές συ­νά­ξεις γιά νά προ­ε­τοι­μα­σθοῦν ἐκ­κλη­σι­α­στι­κά καί ὀρ­θό­δο­ξα προ­κει­μέ­νου νά προ­σκυ­νή­σουν τήν Λαμ­προ­φό­ρο Ἀ­νά­στα­ση τοῦ Κυ­ρί­ου μας.

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ὁ Πρωτοσυγκελλεύων
Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης 

Σημείωσις: Οἱ εὐλαβέστατοι Ἐφημέριοι παρακαλοῦνται, ὅπως ἀναγνώσουν τό παρόν ἐπ’ Ἐκκλησίας, πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Θ. Λειτουργίας τῆς 22ας Φεβρουαρίου ἐ.ἔ. ὡς καί καθ’ ὅλας τάς Ἀκολουθίας τῶν Χαιρετισμῶν καί καθ’ ὅλας τάς Θ. Λειτουργίας τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: