Ἀπολυτίκιον Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἦχος α' Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015

Ἑβδομάς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς

Ἀριθμ. Πρωτ. 384
Ἀ­ριθμ. Δι­εκπ. 125
Ἐν Χί­ῳ τῇ 12ῃ Φε­βρου­α­ρί­ου 2015
Μνή­μη Με­λε­τί­ου ­ἐπ. Ἀν­τι­ο­χεί­ας 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
Τόν Ἱ­ε­ρόν Κλῆ­ρον
τῆς κα­θ' ἡ­μᾶς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως

Διά τοῦ πα­ρόν­τος, γνω­ρί­ζο­μεν ὑ­μῖν, ὅ­τι, κα­τό­πιν τοῦ ὑ­π’ ἀ­ριθμ. 130/249/4-2-2015 Ἐγ­κυ­κλί­ου Ση­μει­ώ­μα­τος τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος, ἡ Ἑ­βδο­μάς Ἐ­ξω­τε­ρι­κῆς Ἱ­ε­ρα­πο­στο­λῆς θά ἑ­ορ­τα­σθῇ ἀ­πό 1ης μέ­χρι 7ης Μαρ­τί­ου ἐ. ἔ.

Σκο­πός τοῦ ἑ­ορ­τα­σμοῦ τῆς ὡς ἄ­νω «Ἑ­βδο­μά­δος» εἶ­ναι ἡ προ­ώ­θη­σις τοῦ δι­ε­ξα­γο­μέ­νου ἱ­ε­ρα­πο­στο­λι­κοῦ ἔρ­γου τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας ἡ­μῶν ἀ­νά τήν Οἰ­κου­μέ­νην, διά τόν εὐ­αγ­γε­λι­σμόν πάν­των τῶν ἐ­θνῶν καί τήν ἔν­τα­ξιν αὐ­τῶν εἰς τό Σῶ­μα τοῦ ζῶν­τος Κυ­ρί­ου ἡ­μῶν Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ.

Πρός τοῦ­το, δέ­ον ὅ­πως ἀ­φ’ ἑ­νός μέν δι­δα­χθῇ ἐ­πί­και­ρον Κα­τη­χη­τι­κόν Μά­θη­μα διά τό Κα­τώ­τε­ρον, τό Μέ­σον καί τό Ἀ­νώ­τε­ρον Κα­τη­χη­τι­κόν Σχο­λεῖ­ον, ἀ­φ’ ἑ­τέ­ρου δέ ὅ­πως γνω­σθῇ εἰς τόν εὐ­σε­βῆ λα­όν, ὅ­τι τό ἑ­σπέ­ρας τῆς Τε­τάρ­της 4ην Μαρ­τί­ου ἐ.ἔ. καί ὥ­ραν 5.30 μ.μ. εἰς τήν αἴ­θου­σαν ἐκ­δη­λώ­σε­ων Κα­λα­μω­τῆς (πα­ρα­πλεύ­ρως τοῦ Ἱ. Να­οῦ Ἁ­γί­ας Κυ­ρια­κῆς), θά πραγ­μα­το­ποι­η­θῇ ἐκ­δή­λω­σις τῆς Ἱ. Μη­τρο­πό­λε­ως Χί­ου, Ψα­ρῶν καί Οἰ­νουσ­σῶν ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νη εἰς τήν Ἐ­ξω­τε­ρι­κήν Ἱ­ε­ρα­πο­στο­λήν καί εἰ­δι­κώ­τε­ρον εἰς τό ἔρ­γον τοῦ Μα­κα­ρι­ω­τά­του Ἀρ­χι­ε­πι­σκό­που Τι­ράν­νων καί Πά­σης Ἀλ­βα­νί­ας κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ.

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ὁ Πρωτοσυγκελλεύων
Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια: