Ἀπολυτίκιον Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἦχος α' Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015

Ἑορτασμός ἑορτῆς τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς Ἱ. Νέαν Μονήν καί Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου

Ἀ­ριθμ. Πρωτ. 364
Ἀ­ριθμ. Δι­εκπ. 119
Ἐν Χί­ῳ τῇ 11ῃ Φε­βρου­α­ρί­ου 2015 
Μνή­μη Ἱ­ε­ρο­μάρ­τυ­ρος Βλα­σί­ου

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
Πρός
τόν Ἱ­ε­ρόν Κλῆ­ρον
καί τόν εὐ­σε­βῆ λα­όν
τῆς κα­θ' ἡ­μᾶς Ἱ. Μη­τρο­πό­λε­ως

Φέ­ρο­μεν εἰς γνῶ­σιν ὑ­μῶν, ὅ­τι τό Σάβ­βα­τον 28ην Φε­βρου­α­ρί­ου ἐ.ἔ. καί ὥ­ραν 17.00, εἰς τήν Ἱ­ε­ράν Νέ­αν Μο­νήν, θά ἑ­ορ­τα­σθῇ με­τά βυ­ζαν­τι­νῆς με­γα­λο­πρε­πεί­ας καί ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῆς λαμ­πρό­τη­τος, ἡ Ἑ­ορ­τή τῆς Ὀρ­θο­δο­ξί­ας, Χο­ρο­στα­τοῦν­τος τοῦ Σε­βα­σμι­ω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του Χί­ου κ. Μάρ­κου.

Ὁ­μοί­ως, τήν Κυ­ρια­κήν 1ην Μαρ­τί­ου ἐ.ἔ., εἰς τόν Ἱ­ε­ρόν Μη­τρο­πο­λι­τι­κόν Να­όν Χί­ου, θά τε­λε­σθῇ Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κή Θεί­α Λει­τουρ­γί­α, με­τά τό πέ­ρας τῆς ὁ­ποί­ας θά ἀ­κο­λου­θή­σῃ ἡ πε­ρι­φο­ρά τῶν Ἱ­ε­ρῶν Εἰ­κό­νων καί ἀ­νά­γνω­σις τοῦ «Συ­νο­δι­κοῦ» τῆς Ὀρ­θο­δο­ξί­ας.

Προ­σκα­λοῦν­ται αἱ Ἀρ­χαί τῆς Νή­σου καί ὁ εὐ­σε­βής λα­ός, ὅ­πως προ­σέλ­θουν εἰς συμ­προ­σευ­χήν.

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ὁ Πρωτοσυγκελλεύων
Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης 

Ση­μεί­ω­σις: Πα­ρα­κα­λοῦν­ται οἱ Εὐ­λαβ. Ἐ­φη­μέ­ριοι, ὅ­πως ἀ­φ’ ἑ­νός μέν ἀ­να­γνώ­σουν, ἐ­π’ Ἐκ­κλη­σί­ας, τό πα­ρόν Ἐγ­κύ­κλιον Ση­μεί­ω­μα πρό τῆς ἀ­πο­λύ­σε­ως τῆς Θ. Λει­τουρ­γί­ας τῆς Κυ­ρια­κῆς τῆς Τυ­ρι­νῆς καί τῆς Ἀ­κο­λου­θί­ας τῆς Α΄ Στά­σε­ως τῶν Χαι­ρε­τι­σμῶν τῆς Θε­ο­τό­κου, ἀ­φ’ ἑ­τέ­ρου δέ προ­σέλ­θουν καί οἱ ἴ­διοι εἰς τήν Ἱ­ε­ράν Νέ­αν Μο­νήν διά νά συμ­με­τά­σχουν εἰς τόν Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κόν Ἑ­σπε­ρι­νόν μέ ἄμ­φια λευ­κό­χρυ­σα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: