Ἀπολυτίκιον Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἦχος α' Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015

Πρόγραμμα Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως ἐν ὂψει τῆς Ἑορτῆς τοῦ Πάσχα (Ἱ. Μ. Χίου)

Ἀριθμ. Πρωτ. 182
Ἀ­ριθμ. Διεκπ. 75 
Ἐν Χίῳ τῇ 26ῃ Ἰανουαρίου 2015
Μνήμη Ξενοφῶντος ὁσίου καὶ τῆς συνοδείας αὐτοῦ 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
Πρὸς
Τὸν Ἱερόν Κλῆρον
Τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Εὐλαβεῖς Ἱερεῖς,

Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι προκειμένου οἱ Χριστιανοί νά προετοιμασθοῦν διά νά κοινωνήσουν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, ἐν ὄψει τῆς Μεγάλης Ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, οἱ κάτωθι Πνευματικοί - Ἐξομολόγοι θά ἐπισκεφθοῦν τίς κατωτέρω Κοινότητες, ὡς ἀκολούθως:

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος

Ἱ. Μητροπολιτικός Ναός Χίου ἐν συνενοήσει μετά τοῦ Αἰδεσ. Ἐφημερίου τοῦ Ἱ. Ναοῦ.

1) π. Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης:

17.3.2015 ΤΡΙ.: Μεστά (ὥρα 9.00) - Ὀλύμποι.

2) π. Ἰωακείμ Ἀνδ. Ἀρχοντός

Ἱερός Ναός Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ Ψαρῶν.

3) π. Δημήτριος Γεόμελος:

22.3.2015 ΚΥΡ.: Νεοχώριον (ὥρα 17.00).

4) π. Νικόλαος Μικέδης:

29.3.2015 ΚΥΡ.: Ἁρμόλια.

31.3.2015 ΔΕΥ.: Βέσσα - Λιθί - Ἐλάτα.

5) π. Διονύσιος Παπανικολάου:

31.3.2015 ΤΡΙ.: Ζυφιᾶς (ὥρα 16.30) - Δαφνών.

2.4.2015 ΠΕΜ.: Αὐγώνυμα - Ἀνάβατος.

6) π. Παντελεήμων Βῶλος:

28.3.2015 ΣΑΒ.: Ἐγρηγόρος - Κουρούνια - Νενητούρια.

4.4.2015 ΣΑΒ.: Σωφρονιστικόν Κατάστημα Χίου (ὥρα 11.00).

7) π. Στυλιανός Μανώλης:

31.3.2015 ΤΡΙ.: Βαβύλοι (ὥρα 17.00).

8) π. Γεώργιος Καψύλης:

1.4.2015 ΤΕΤ.: Ἅγιος Γεώργιος Βροντάδου (ὥρα 9.30)-Παναγία Ἐρειθιανή.

9) π. Νικόλαος Καραβᾶς:

Οἰνοῦσσαι.

10) π. Ἀπόστολος Λάρδας:

1.4.2015 ΤΕΤ.: Θολοποτάμι (ὥρα 16.00).

11) π. Ἀντώνιος Χρίτης:

1.4.2015 ΤΕΤ.: Ἅγ. Γάλας (ὥρα 15.00) - Μελανιός - Τρύπες.

12) π. Ἰωάννης Κοντός:

30.3.2015 ΔΕΥ.: Βολισσός (ὥρα 15.30).

13) π. Παντελεήμων Μαυριάνος:

30.3.2015 ΔΕΥ.: Καρυές (ὥρα 16.00).

14) π. Μιχαήλ Στεφανιῶρος:

2.4.2015 ΠΕΜ.: Συκιάδα - Λαγκάδα.

15) π. Γεώργιος Πουλιᾶς:

1.4.2015 ΤΕΤ.: Νένητα (ὥρα 11.00).

16) π. Ἀπόστολος Γαλάτουλας:

1.4.2015 ΤΕΤ.: Πατρικά (ὥρα 17.00).

17) π. Ἀντώνιος Παλαιός:

1.4.2015 ΤΕΤ.: Καρδάμυλα: Τίμιος Σταυρός (ὥρα 15.00) - Ἅγ. Λουκᾶς (ὥρα 16.00) - Ἅγ. Νικόλαος (ὥρα 17.00).

18) π. Παναγιώτης Σκυριώτης:

29.3.2015 ΚΥΡ.: Πισπιλούντα (ὥρα 11.00)-Ποταμιά-Χάλανδρα.

31.3.2015 ΤΡΙ.: Ἀφροδίσια - Κέραμος - Λεπτόποδα.

19) π. Μακάριος Στρουμπάκης:

2.4.2015 ΠΕΜ.: Θυμιανά (ὥρα 16.00).

20) π. Ἰωάννης Τσιμούνης:

1.4.2015 ΤΕΤ.: Φλάτσια (ὥρα 15.30) - Βουνός - Κοινή.

21) π. Νικόλαος Μακρῆς:

1.4.2015 ΤΕΤ.: Συκούσης (ὥρα 16.00).

22) π. Παντελεήμων Καλεώδης:

1.4.2015 ΤΡΙ.: Βασιλεώνοικον (ὥρα 16.00).

23) π. Δημήτριος Γαΐλας:

1.4.2015 ΤΕΤ.: Πυργί (ὥρα 16.00) - Καλαμωτή.

24) π. Χριστοφόρος Γουρλῆς:

1.4.2015 ΤΕΤ.: Χαλκειός (ὥρα 16.00) - Βερβεράτο.

25) π. Νικόλαος Κλαδιᾶς:

1.4.2015 ΤΕΤ.: Καμπιά (ὥρα 15.00)-Βίκι-Ἀμάδες-Γηροκομεῖον Καρδαμύλων.

26) π. Γεώργιος Κωνσταντίνου:

30.3.2015 ΔΕΥ.: Μυρμήγκι (ὥρα 15.00)-Μέσα Διδύμα-Ἔξω Διδύμα-Παγίδα.

31.3.2015 ΤΡΙ.: Καταρράκτης (ὥρα 17.30).

4.4.2015 ΣΑΒ.: Καλλιμασιά (ὥρα 17.00).

27) π. Βασίλειος Φιλιππάκης:

28.3.2015 ΣΑΒ.: Κατάβασις-Διευχά-Φυτά-Κηπουριές-Σπαρτούντα-Πιτυός.

28) π. Δημήτριος Φώτης:

28.3.2015 ΣΑΒ.: Ἅγιος Νικόλαος Βροντάδου (10.30).

2.4.2015 ΠΕΜ.: Γηροκομεῖον Χίου (15.00)

29) π. Γεώργιος Χανδρῆς:

30.3.2015 ΔΕΥ.: Σιδηροῦντα (ὥρα 16.00).

2.4.2015 ΠΕΜ.: Οἰνοῦσσαι.

30) π. Γεώργιος Λοῦρος:

30.3.2015 ΔΕΥ.: Παρπαριά (ὥρα 15.00) - Πυραμά.

Ὅθεν παρακαλοῦμεν ὑμᾶς, ὅπως, ἀφ’ ἑνός μέν ἐνημερώσητε τούς ἐνορίτας ὑμῶν ἐγκαίρως, περί τῆς ἀκριβοῦς ἡμέρας καί ὥρας ἀφίξεως τοῦ Ἐξομολόγου εἰς τάς Ἐνορίας των, ἀφ’ ἑτέρου δέ προτρέψητε αὐτούς, ὅπως προσέλθουν εἰς τό Ἱερόν Μυστήριον τῆς Ἐξομολογήσεως.

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ὁ Πρωτοσυγκελλεύων
Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια: